Od zwracanych przedstawicielom handlowym kosztów noclegu nie należy pobierać zaliczek na podatek dochodowy

Od zwracanych przedstawicielom handlowym kosztów noclegu nie należy pobierać zaliczek na podatek dochodowy

Takie wnioski wypływają z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. II FSK 233/15 oraz II FSK 234/15.

W rozstrzyganych sprawach do organu podatkowego zwróciła się spółka zatrudniająca przedstawicieli handlowych. Pracownicy w ramach obowiązków służbowych odbywali podróże często obejmujące nawet kilka województw. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w tym przypadku było poniesienie przez pracodawcę kosztów noclegu podwładnych. Wyjazdy przedstawicieli handlowych nie są traktowane jako podróże służbowe w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, dlatego pomiędzy spółką a organem podatkowym pojawił się spór interpretacyjny w kontekście uzyskania przez pracownika przychodu ze stosunku pracy i pobierania przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy.

Spółka stała na stanowisku, że noclegi finansowane przez pracodawcę są wydatkami bezpośrednio związanymi z wykonywaniem obowiązków służbowych i przedstawiciele są zmuszeni do ich poniesienia w imieniu i na rzecz spółki. Organ podatkowy nie zgodził się ze spółką i stwierdził, że zapewnienie pracownikowi noclegu albo zwrotu kosztu za nocleg nie można traktować równoważnie z ustawowymi obowiązkami pracodawcy związanymi z porządkiem w zakładzie pracy. Według organu podatkowego wartość noclegu jest opodatkowanym świadczeniem i trzeba ją wliczyć do wysokości przychodu pracownika.

Z ustnego uzasadnienia powołanych orzeczeń wynika, że koszty noclegów przedstawicieli handlowych, nawet wykupionych przez nich samodzielnie, nie są świadczeniem spełnionym w ich interesie, lecz w interesie pracodawcy. Zdaniem NSA organ podatkowy nie wykazał, z jakimi korzyściami dla pracownika wiąże się konieczność noclegu w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych. W związku z tym wydatki poniesione przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie mogą być traktowane jako przychód ze stosunku pracy, zaś pobieranie i odprowadzanie z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niewłaściwe. Czekamy jeszcze na pisemne uzasadnia wskazanych wyroków.

Zobacz również: