Projektowane wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych

Projektowane wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych

Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, którego celem jest wprowadzenie stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych.

Projekt ustawy przewiduje, że w przypadku umów, o których mowa w art. 734 K.c. (umowa zlecenia) i 750 K.c. (umowa o świadczenie usług) wysokość wynagrodzenia dla przyjmującego zlecenie lub usługobiorcy nie może być niższa niż 12 zł za godzinę. Zdaniem Rady Legislacyjnej opiniującej rządowy projekt wskazana propozycja wprowadzenia stawki minimalnego wynagrodzenia od niektórych umów cywilnoprawnych wpisuje się w proces rozszerzania ochrony o charakterze socjalnym na parapracowników.

Ponadto powyższy projekt zakłada nałożenie na pracodawcę nowego rodzaju obowiązku ewidencyjnego, który powinien zabezpieczyć wykonalność nowej regulacji. Zgodnie z proponowanym art. 8a ust. 2 i 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna będąca stroną umowy, będzie miała obowiązek prowadzić  pisemną ewidencję liczby godzin przepracowanych przez daną osobę fizyczną. Osoba ta następnie pisemnie będzie potwierdzała liczbę przepracowanych godzin. Natomiast w sytuacji, kiedy ze względu na miejsce wykonywania zlecenia lub usługi nie ma możliwości prowadzenia wspomnianej ewidencji, to wykonawca będzie miał obowiązek przedkładania dającemu zlecenie lub usługodawcy pisemną informację o liczbie przepracowanych godzin w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

Dopełnieniem zmian w  ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę są dwa przepisy represyjne – art. 8b i 8c. Przewidują one sankcję grzywny za niedopełnienie obowiązku wypłacania stawki minimalnego wynagrodzenia, jak również za nieprowadzenie ewidencji liczby przepracowanych godzin w wysokości od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł. Orzekanie w tych sprawach odbywać się będzie w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Obecnie projekt jest na etapie konsultacji.

Zobacz również: