Przepisy przejściowe nowelizacji Kodeksu pracy

Przepisy przejściowe nowelizacji Kodeksu pracy

W dniu 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy. W związku ze znaczącą zmianą regulacji dotyczących okresów wypowiedzeń przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony, konieczne było ustalenie w przepisach przejściowych nowelizacji, które regulacje należy stosować do wypowiadania poszczególnych umów.

Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z wypowiadaniem umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, stosuje się okresy wypowiedzenia takie same jak przy wypowiadaniu umów na czas nieokreślony, tj. :
1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Co ważne, czas zatrudnienia pracownika, od którego uzależniony jest okres wypowiedzenia w przypadku umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, liczony jest dopiero od tego dnia, a wcześniejszy okres zatrudnienia nie jest uwzględniany.

Zobacz również: