Odrębna opłata egzekucyjna w przypadku połączenia kilku spraw przez Komornika

Odrębna opłata egzekucyjna w przypadku połączenia kilku spraw przez Komornika

W dniu 13 maja 2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 14/15), zgodnie z którą w przypadku połączenia przez komornika do łącznego prowadzenia kilku spraw egzekucyjnych, wszczętych przez tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi, na podstawie różnych tytułów wykonawczych, komornik pobiera odrębną opłatę egzekucyjną w każdej połączonej sprawie.

Powyższa uchwała stanowi potwierdzenie istniejącej praktyki organów egzekucyjnych, polegającej na obciążaniu dłużników opłatami egzekucyjnymi w każdej ze spraw prowadzonych z wniosku tego samego wierzyciela.

Sąd Najwyższy w dalszej części uchwały potwierdził również, że łączna wysokość opłaty egzekucyjnej pobranej przez Komornika na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, w ramach jednej sprawy, w której komornik wyegzekwował świadczenie przy zastosowaniu różnych sposobów egzekucji, nie może być wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zobacz również: