Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Ubezpieczenia społeczne członków zarządu

Członkowie zarządu spółek prawa handlowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, o ile łączy ich ze spółką poza stosunkiem organizacyjnym wynikającym z powołania do zarządu spółki, stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę albo stosunek cywilnoprawny wynikający z umowy zlecenia lub agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Powołanie członka zarządu rodzi między nim a spółką jedynie stosunek organizacyjny, natomiast obowiązek ubezpieczeniowy jest związany z umową o pracę lub wyżej wymienionymi umowami cywilnoprawnymi.

 Pełny katalog osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym jest zawarty w art. 6 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2013.1442 j.t.), do którego należą m.in. pracownicy oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Ustawa nie przewiduje ubezpieczenia osób pełniących funkcję członków zarządu w spółkach kapitałowych, niezależnie od tego, czy otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji.

Ewentualny obowiązek ubezpieczeniowy będzie nałożony na tych członków zarządu, których ze spółką łączy obok stosunku organizacyjnego wynikającego z powołania do zarządu, także umowa o pracę lub wyżej wskazywane umowy cywilnoprawne, zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Spółka nie ma jednak obowiązku zawarcia takiej umowy, członkowie zarządu mogą pełnić swoją funkcję jedynie na podstawie powołania przez odpowiedni organ spółki.

Należy zwrócić ponadto uwagę na treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2001 r., sygn. akt I PKN 1258/00,: Powołanie do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i odwołanie, powoduje tylko powstanie lub ustanie stosunku organizacyjnego. O tym, czy spółkę z członkiem zarządu łączy inny stosunek prawny decydują zdarzenia, takie jak na przykład zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia.”. Wyrok ten potwierdza, że między spółką a członkami zarządu mogą istnieć dwa stosunki, jeden organizacyjny, wynikający z powołania, z którym nie wiąże się obowiązek ubezpieczeniowy oraz ewentualnie drugi stosunek, gdy spółka zdecyduje się na zawarcie z członkami zarządu odrębnej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Wyłącznie wynagrodzenie wynikające ze stosunku umownego będzie podstawą wymiaru składki ubezpieczeniowej, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który w definicji przychodu nie zawiera dochodów osób fizycznych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, a jedynie z tytułu zawartej umowy o pracę, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.