Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

Kancelaria: ul. Warszawska 14 lok. 3
15-063 Białystok

Aktualności

Udzielanie rabatów kontrahentom może być niezgodne z prawem

Powszechnie stosowanym przez przedsiębiorców sposobem na pozyskanie nabywców jest udzielanie kontrahentom rabatów. Jednakże przedsiębiorcy posiadający na rynku właściwym pozycję dominującą powinni pamiętać, że takie rabaty nie mogą być udzielane w sposób dowolny.

Przyjmuje się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %. Przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą, udzielając kontrahentowi rabat, powinien upewnić się, czy swoim zachowaniem nie naruszy art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazującego stosowania przez dominantów w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji.

Jednym ze sposobów nadużywania przez przedsiębiorcę pozycji dominującej są rabaty lojalnościowe, przyznawane kontrahentom za dokonywanie zakupów wyłącznie lub w przeważającej części u dostawcy udzielającego rabat. Zakazanym rabatem lojalnościowym jest również rabat przyznany kontrahentowi za osiągnięcie obrotów ustalonych na określonym poziomie, gdy jego udzielenie nie znajduje obiektywnego ekonomicznego uzasadnienia. 

Takie rabaty prowadzą do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji dwóch kontrahentów, którzy, dokonując podobnej transakcji, płacą różną cenę w zależności od tego, czy zaopatrują się jedynie u dominanta, czy też mają różne źródła zaopatrzenia. Rabaty lojalnościowe stanowią zatem poważne zagrożenie dla kształtowania się mechanizmów konkurencji, mogą bowiem skutkować wyeliminowaniem z rynku konkurentów. Z powyższych względów stosowanie takich rabatów jest zakazane i może skutkować nałożeniem na dominanta kary pieniężnej w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku poprzedzającym rok nałożenia kary.

Pamiętać przy tym należy, że przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą może stosować w stosunku do kontrahentów rabaty, o ile zasady ich przyznawania są zgodne z prawem antymonopolowym. Dominant zatem może udzielić nabywcy rabat, jeżeli jest to obiektywnie uzasadnione, np. za dokonanie płatności w terminie, czy też za zakup większej partii towaru.