Bieluk i PartnerzyRegulamin serwisów tematycznych -

Regulamin serwisów tematycznych

§1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora usługi polegającej na udostępnianiu Klientom zawartości merytorycznej serwisów internetowych prowadzonych pod adresami: bieluk.pl, prawopracy.bieluk.pl, ukur.bieluk.pl (Serwisy Tematyczne).
 2. Operatorem jest Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 14 lok. 3, 15-063 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000345499, NIP: 9662019003, nr tel.: 85 663 77 50, e-mail: kancelaria@bieluk.pl.
 3. Klientem jest osoba fizyczna, która wyrazi wolę korzystania z usługi dostępu do Serwisu Tematycznego, wpisując w tym celu w oknie przeglądarki internetowej adres Serwisu, do którego zasobów chce uzyskać dostęp, a następnie zatwierdzi ten wybór klawiszem „Enter”.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu Tematycznego następuje z chwilą dokonania przez Klienta czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej.

 

§2.

Aby skorzystać z usługi Serwisu Tematycznego, należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, aktualnego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.

 

§3.

 1. Usługa dostępu do Serwisu Tematycznego polega na umożliwianiu przez Operatora dostępu do zasobów Serwisu Tematycznego w miejscu i czasie wybranym przez Klienta. Prezentacja treści stanowiących zasoby Serwisów Tematycznych jest jedyną funkcjonalnością tych Serwisów, w szczególności Klient nie może zamieszczać na ich stronach żadnych własnych treści.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Serwisu Tematycznego następuje z chwilą zawarcia umowy zgodnie z § 1 ust. 3 powyżej.
 3. Korzystanie z usługi dostępu do Serwisów Tematycznych jest bezpłatne.
 4. Operator odpowiada za rzetelność treści przekazywanych Klientom w ramach usługi dostępu do Serwisów Tematycznych. Operator informuje jednocześnie, że ocena, czy treści składające się na zasoby Serwisów Tematycznych są adekwatne do indywidualnych problemów prawnych Klientów bądź problemów prawnych osób trzecich, pozostaje poza zakresem usługi dostępu do Serwisów Tematycznych.
 5. Korzystać z usługi dostępu do Serwisów Tematycznych może każda osoba, która wyrazi taką wolę i podejmie działania zgodnie z § 1 ust. 3 powyżej.

 

§4.

 1. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu Tematycznego zostaje zawarta na czas określony od momentu wykonania przez Klienta czynności, o których mowa w § 1 ust. 3 powyżej, do czasu zaprzestania przez niego wyświetlania treści Serwisu Tematycznego w oknie przeglądarki internetowej.
 2. Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu Tematycznego. Rezygnacja powoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W celu rezygnacji z umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu Tematycznego Klient powinien zaprzestać wyświetlania treści Serwisu Tematycznego w oknie swojej przeglądarki internetowej. Może to nastąpić w szczególności poprzez zamknięcie okna przeglądarki internetowej, w którym Klient wyświetlał te treści.
 4. Operator może zakończyć świadczenie usługi dostępu do Serwisu Tematycznego w każdym czasie, po uprzednim zamieszczeniu na stronie głównej danego Serwisu Tematycznego informacji o planowanym zakończeniu świadczenia usługi z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

 

§5.

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące usługi dostępu do Serwisu Tematycznego należy składać Operatorowi. Można je przesyłać na przykład na adres e-mail: kancelaria@bieluk.pl lub pocztą na adres Operatora podany w § 1 ust. 2.
 2. W reklamacji prosimy opisać nieprawidłowości w świadczeniu przez Operatora usługi dostępu do Serwisu Tematycznego, oczekiwania Klienta związane z ww. nieprawidłowościami oraz podać dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające przesłanie jej pisemnej odpowiedzi na reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. W przypadku nieuwzględnienia przez Operatora ewentualnych roszczeń Klienta związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi dostępu do Serwisu Tematycznego, poza możliwością dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń przed sądem Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta.

 

§6.

Klienci korzystający z usługi dostępu do Serwisu Tematycznego są zobowiązani do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.