Bieluk i PartnerzyRegulamin Newslettera -

Regulamin Newslettera

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora usługi polegającej na dostarczaniu drogą poczty elektronicznej treści zamówionych przez Klienta (Usługa Newsletter).
 2. Operatorem jest Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 14 lok. 3, 15-063 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000345499, NIP: 9662019003, nr tel.: 85 663 77 50, e-mail: kancelaria@bieluk.pl.
 3. Klientem jest osoba fizyczna, która zleca Operatorowi świadczenie Usługi Newslettera, podając w tym celu w odpowiednim polu formularza zamieszczonego na stronie internetowej bieluk.pl lub swój adres e-mail oraz klikając na przycisk „zapisz się”. Kliknięcie tego przycisku powoduje, że adres e-mail Klienta jest przesyłany Operatorowi.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter następuje z chwilą złożenia zamówienia zgodnie z ust. 3.

 

§2.

Aby skorzystać z Usługi Newsletter, należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, aktualnego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, jak również posiadać adres poczty elektronicznej.

 

§3.

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora na podany przez Klienta zgodnie z § 1 ust. 3 adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających treści dotyczące wybranych zagadnień z zakresu różnych dziedzin prawa, obejmujące w szczególności zmiany w prawie oraz orzecznictwo sądów powszechnych i organów administracji. Treści są przesyłane z różną częstotliwością, przy czym następuje to nie częściej niż jeden raz dziennie oraz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. Częstotliwość przesyłania Klientom treści w ramach Usługi Newsletter będzie uzależniona przede wszystkim od liczby zagadnień prawnych, znajdujących się w obszarze specjalizacji Operatora oraz w obszarze zainteresowań Klientów, wymagających omówienia w danym momencie.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter następuje po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 3. Korzystanie z Usługi Newsletter jest bezpłatne.
 4. Operator odpowiada za merytoryczną poprawność treści przekazywanych Klientom w ramach Usługi Newsletter oraz za to, że będą one dostarczane Klientom zgodnie z niniejszym regulaminem. Operator informuje jednocześnie, że ocena, czy informacje przekazane Klientom w ramach Usługi Newsletter są adekwatne do ich indywidualnych problemów prawnych bądź problemów prawnych osób trzecich, pozostaje poza zakresem Usługi Newsletter.
 5. Korzystać z Usługi Newsletter może każda osoba, która zamówi tę usługę zgodnie z § 1 ust. 3. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia Usługi Newsletter.

 

§4.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z umowy o świadczenie Usługi Newsletter. Rezygnacja powoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. W celu rezygnacji z umowy o świadczenie Usługi Newsletter Klient powinien złożyć Operatorowi oświadczenie w tym przedmiocie. W szczególności można to zrobić poprzez kliknięcie na link znajdujący się w każdym wysyłanym Newsletterze albo przesłać oświadczenie na adres e-mail: kancelaria@bieluk.pl lub pocztą na adres Operatora podany w § 1 ust. 2 powyżej.
 4. Operator może zakończyć świadczenie Usługi Newsletter po poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail z 30-dniowym wyprzedzeniem.

 

§5.

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy składać Operatorowi. Można je przesyłać na przykład na adres e-mail: kancelaria@bieluk.pl lub pocztą na adres Operatora podany w § 1 ust. 2.
 2. W reklamacji prosimy opisać nieprawidłowości w świadczeniu przez Operatora Usługi Newsletter, oczekiwania Klienta związane z ww. nieprawidłowościami oraz podać dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające przesłanie jej pisemnej odpowiedzi na reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. W przypadku nieuwzględnienia przez Operatora ewentualnych roszczeń Klienta związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Newsletter, poza możliwością dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń przed sądem Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta.

 

§6.

Korzystający z Usługi Newsletter Klienci zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§7. Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn w postaci konieczności zmiany regulaminu spowodowanej:
  • zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie przez Operatora Usługi Newsletter – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany,
  • modernizacją Usługi Newsletter, polegającą na zmianie jej zakresu lub funkcjonalności – w zakresie niezbędnym do dostosowania regulaminu do tej zmiany.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Klienta udostępniony przez niego na potrzeby wykonania umowy co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie.
 3. Klient, który nie zgadza się na proponowane zmiany, ma prawo zrezygnować z Usługi Newsletter, informując o tym Operatora. Może to nastąpić na przykład poprzez wysłanie oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail: kancelaria@bieluk.pl. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter rozwiązuje się w dowolnym wybranym przez Klienta momencie, nie później jednak, niż z chwilą wejścia w życie nieakceptowanych przez niego zmian regulaminu. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Newsletter oznacza zaprzestanie wykonywania na rzecz Klienta świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej.