Bieluk i PartnerzyInformacja o przetwarzaniu danych osobowych -

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do korzystania z Usługi Newslettera w postaci adresu e-mail jest Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok (dalej jako ADO).
 2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: kancelaria@bieluk.pl, za pomocą telefonu: 85 663 77 50, drogą pocztową: ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • realizacji Usługi Newslettera – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez ADO działalnością, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Lichtenstein) lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z Usługi Newslettera, a po tym okresie, przez okres przedawnienia roszczeń przewidziany w przepisach prawa.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania sprostowania treści swoich danych osobowych.
 5. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi Newslettera. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie świadczenie Usługi Newslettera.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

 

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.