Bieluk i PartnerzyFormularz rejestracyjny na webinar 22.04.2024 -

Formularz rejestracyjny na webinar 22.04.2024

Formularz rejestracyjny na webinar 3.04.2024 Kary umowne, sposób zastrzegania, naliczanie, miarkowanie, inne sposoby ochrony przed ich zapłatą

REJESTRACJA NA WEBINAR " Zamówienia bez korekty. Zmiany w zakresie procedur udzielania zamówień w ramach projektów" 22.04.24 g.10:00
Link do webinaru prześlemy na wskazany adres najpóźniej dzień przed wydarzeniem. 

Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Imię
Nazwisko
REGULAMIN WEBINARU
§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi polegającej na zapewnieniu zainteresowanym Użytkownikom dostępu do treści audio-wizualnych poświęconych wybranemu zagadnieniu z określonej dziedziny prawa (Usługa Webinar).
2. Usługodawcą jest Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 14 lok. 3, 15-063 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000345499, NIP: 9662019003, nr tel.: 85 6637 765, e-mail: kancelaria@bieluk.pl
3. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która zleca Usługodawcy świadczenie Usługi Webinar, podając w tym celu w odpowiednich polach formularza zamieszczonego na stronie internetowej bieluk.pl swoje dane w postaci: imienia, nazwiska, reprezentowanej organizacji oraz klikając na przycisk „wyślij”. Kliknięcie tego przycisku powoduje, że dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym są przesyłane Usługodawcy.
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Webinar następuje z chwilą złożenia zamówienia zgodnie z ust. 3.
§ 2.
Aby skorzystać z Usługi Webinar, należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, jak również posiadać adres poczty elektronicznej.
§ 3.
1. Usługa Webinar polega na zapewnianiu Użytkownikowi przez Usługodawcę zdalnego dostępu do treści audio-wizualnych w ściśle określonym terminie (tj. w określonym dniu i w określonym przedziale czasowym). Udostępniane Użytkownikowi treści dotyczą wybranego przez Usługodawcę zagadnienia z określonej dziedziny prawa. O możliwości dostępu do treści w określonym terminie Użytkownik jest informowany w formie ogłoszenia w mediach społecznościowych lub za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik, który wyraża wolę skorzystania z ww. treści, po dokonaniu rejestracji, przed planowanym terminem Webinaru, otrzymuje na wskazany adres mailowy dane umożliwiające dostęp do treści. Częstotliwość organizowania Webinarów będzie uzależniona przede wszystkim od liczby zagadnień prawnych, znajdujących się w obszarze specjalizacji Usługodawcy oraz w obszarze zainteresowań Użytkowników wymagających omówienia w danym momencie.
2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Webinar następuje z chwilą nadejścia dnia i godziny, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze powyżej.
3. Korzystanie z Usługi Webinar jest bezpłatne.
4. Usługodawca odpowiada za merytoryczną poprawność treści udostępnianych Użytkownikom w ramach Usługi Webinar oraz za to, że będą one udostępniane Użytkownikom zgodnie z niniejszym regulaminem. Usługodawca informuje jednocześnie, że ocena, czy treści udostępnione Użytkownikom w ramach Usługi Webinar są adekwatne do ich indywidualnych problemów prawnych bądź problemów prawnych osób trzecich, pozostaje poza zakresem Usługi Webinar.
5. Korzystać z Usługi Webinar może każda osoba, która wyrazi taką wolę zgodnie z § 1 ust. 3.
§ 4.
1. Umowa o świadczenie Usługi Webinar zostaje zawarta na czas, przez który będą udostępniane Użytkownikowi treści audio-wizualne.
2. Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z umowy o świadczenie Usługi Webinar. Rezygnacja powoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. W celu rezygnacji z umowy o świadczenie Usługi Webinar Użytkownik powinien zamknąć okno przeglądarki internetowej.
§ 5.
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Usługi Webinar należy składać Usługodawcy. Można je przesyłać na przykład na adres e-mail: kancelaria@bieluk.pl lub pocztą na adres Usługodawcy podany w § 1 ust. 2.
2. W reklamacji prosimy opisać nieprawidłowości w świadczeniu przez Usługodawcę Usługi Webinar, oczekiwania Użytkownika związane z ww. nieprawidłowościami oraz podać dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające przesłanie jej pisemnej odpowiedzi na reklamację.
3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
4. W przypadku nieuwzględnienia przez Usługodawcę ewentualnych roszczeń Użytkownika związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Webinar, poza możliwością dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń przed sądem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta.

§ 6.
Korzystający z Usługi Webinar Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 7.
Usługodawca niniejszym informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Webinar jest Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 14 lok. 3, 15-063 Białystok.
2) Usługodawca umożliwia kontakt poprzez adres e-mail: kancelaria@bieluk.pl telefon: 85 66 37 763, drogę pocztową: ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-0563 Białystok.
3) Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę w celu:
a) realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usługi Webinar (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w przypadku wyrażenia przez Usługodawcę zgody w tym zakresie.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres, przez który będą udostępniane Użytkownikowi treści audio-wizualne, a w przypadku danych osobowych Użytkownika przetwarzanych na podstawie zgody – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie. Niezależnie od powyższego, dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa – w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością.
5) Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Usługodawcę, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
6) W przypadku danych przetwarzanych w celu skorzystania z Usługi, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Usługi. Niepodanie danych spowoduje niemożliwość skorzystania z Usługi. W przypadku danych przetwarzanych na zgodzie, podanie danych jest dobrowolne.
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownicy mają prawo do:
a) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
e) przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
8) Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9) W przypadku danych osobowych Użytkownika przetwarzanych na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10) Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych jest uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).