Zasady zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce/ Правила працевлаштування громадян України в Польщі

🇵🇱 🇺🇦 Українська версія нижче

Poniższe opracowanie zawiera informacje zgodne ze stanem prawnym obowiązującym 4 marca 2022 r. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, w każdej chwili przepisy mogą ulec zmianie tak, aby ułatwić zatrudnianie obywateli Ukrainy, o czym będziemy informować na bieżąco.

Sytuacja prawna obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli w ostatnich dniach granicę polsko-ukraińską uciekając przed wojną, jest zróżnicowana. Możliwość podjęcia pracy przez przybywających zależy przede wszystkim od tego na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę.

Aktualnie wszyscy obywatele Ukrainy są wpuszczani do Polski, a ich pobyt na terytorium RP jest legalny. Do uznania pobytu za legalny nie jest wymagane złożenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Legalność pobytu nie oznacza jednak automatycznie możliwości świadczenia pracy w Polsce.

 
Najszybsza procedura zatrudnienia obywatela Ukrainy

Obywatel Ukrainy, który posiada:

  • paszport biometryczny

lub

  • paszport zwykły z wizą, która uprawnia do podjęcia pracy lub wizą Schengen typu C lub z zezwoleniem na pobyt czasowy

może podjąć pracę na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oświadczenie wypełnia i składa pracodawca. Okres wykonywania pracy na tej podstawie wynosi maksymalnie 24  miesiące.

 
Przekroczenie granicy jedynie na podstawie zgody komendanta Straży Granicznej

Większość obywateli Ukrainy aktualnie przekracza granicę na podstawie specjalnej zgody komendanta Straży Granicznej. Ta zgoda uprawnia do pobytu na terytorium Polski przez 15 dni. Osoby te nie mogą jednak na ten moment podjąć zatrudnienia w Polsce.

Taki stan ma się jednak niedługo zmienić. Trwają prace nad specustawą, która otworzy rynek pracy dla osób uciekających z Ukrainy przed agresją Rosji. Ze wstępnych informacji wynika, że przedłużenie legalnego pobytu na terenie Polski nastąpi automatycznie na kilkanaście miesięcy. Natomiast do legalnego zatrudnienia będzie wystarczyła rejestracja faktu powierzenia pracy  w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Uwaga! Status uchodźcy a zatrudnienie

Należy uważać z pochopnym uruchamianiem procedury uzyskania statusu uchodźcy. Wszczęta procedura uniemożliwia bowiem podjęcie legalnej pracy przez okres 6 miesięcy.

Więcej szczegółowych informacji dostępnych tu.


 

Правила працевлаштування громадян України в Польщі

Наступне дослідження містить інформацію відповідно до правового статусу, що діє 4 березня 2022 року. У зв’язку з динамічно мінливою ситуацією, в будь-який час правила можуть змінюватися з метою полегшення працевлаштування громадян України, про що ми повідомимо вас на постійній основі.

Правове становище громадян України, які в останні дні перетнули польсько-український кордон, рятуючись від війни, різноманітне. Можливість прибиратися за роботу прибулими залежить в першу чергу від того, на підставі яких документів вони перетнули кордон.

Наразі всі громадяни України допускаються до Польщі, а їх перебування на території Республіки Польща є законним. Заява про отримання статусу біженця не повинна вважатися законною. Однак законність перебування не означає автоматично можливості роботи в Польщі.

Найшвидший порядок працевлаштування громадянина України

Громадянин України, який має:

  • біометричний паспорт

або

  • звичайний паспорт з візою, яка дає право на роботу або шенгенську візу типу С або з дозволом на тимчасове проживання

може приймуть роботу на підставі заяви, зареєстрованої в окружному управлінні праці. Декларація повинна бути заповнена і подана роботодавцем. Термін роботи на цій основі становить максимум 24 місяці.

Перетин кордону лише на підставі згоди командувача Прикордонної служби

Більшість громадян України наразі перетинають кордон на підставі спеціальної згоди командувача прикордонної служби. Ця згода дає право перебувати на території Польщі протягом 15 днів. Однак ці люди на даний момент не можуть працевлаштуйся в Польщі.

Однак цей стан ось-ось зміниться. Ведеться робота над спеціальним законом, який відкриє ринок праці для людей, які тікають з України від російської агресії. За попередньою інформацією, продовження легального перебування на польській мові відбудеться автоматично на кілька місяців. Однак для легального працевлаштування досить буде зареєструвати факт доручення роботи в районному управлінні праці.

Зауваження! Статус біженця та працевлаштування

Будьте обережні з поспішним запуском процедури отримання статусу біженця. Розпочата процедура унеможливлює легальну роботу терміном на 6 місяців.

 

Zobacz również: