Świadczenie pieniężne za udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy

17 marca 2022

Każdy podmiot udzielający pomocy obywatelom Ukrainy, może wnioskować o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie noclegu i wyżywienia. Warunki udzielenia wsparcia określa szczegółowo specustawa pomocowa związana z kryzysem wojennym oraz rozporządzenie.

 
Komu przysługuje świadczenie pieniężne?

Świadczenie pieniężne przysługuje każdemu podmiotowi zapewniającemu zarówno zakwaterowanie jak i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. 

Jak uzyskać świadczenie?

Świadczenie przyznaje się wyłącznie na podstawie wniosku, który uprawniona osoba powinna złożyć do właściwego urzędu gminy.


Wysokość świadczenia i zasady wypłacania
 • Świadczenie wnosi 40 zł za osobę dziennie (niezależnie od wieku osoby, której udzielana jest pomoc). Przysługuje za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, co do zasady nie dłużej niż za okres 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może ulec przedłużeniu na okres dłuższy niż 60 dni.
 • Wypłacane jest z dołu, po rozpoznaniu wniosku przez właściwą gminę.
 • Wypłata środków może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku o wypłatę świadczenia podano nieprawdę.
 • Wojewoda może podwyższyć kwotę świadczenia w przypadku:
  – zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed 24 lutego br.;
  – gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Przepisy dotyczące maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty budzą wiele wątpliwości. Przede wszystkim nie rozstrzygnięto jednoznacznie przypadków:

 • udzielenia pomocy w postaci wyłącznie jednej z form tj. zakwaterowania,
 • dostarczenia wyżywienia nieodpłatnie, przy pobieraniu jedynie symbolicznych kwot z tytułu zakwaterowania,
 • weryfikacji wykorzystania świadczenia przez osoby uprawnione.

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego sposób organizacji pomocy, tryb składania wniosków i ich weryfikacji jest wciąż na etapie organizacji.

Zobacz również: