Pomoc socjalna dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną

Pomoc socjalna może być udzielona obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie, czyli którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz deklarują zamiar pozostania w Polsce.

UWAGA! Aby otrzymać pomoc socjalną obywatel Ukrainy musi posiadać numer PESEL. Jeżeli świadczenie jest na dziecko, ono również musi posiadać numer PESEL.

Jeśli legalnie przebywasz w Polsce masz prawo do:

 • jednorazowego świadczenia pieniężnego,
 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczenia wychowawczego – jeżeli mieszkasz w Polsce z dzieckiem,
 • świadczenia dobry start – jeżeli mieszkasz w Polsce z dzieckiem,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego – jeżeli mieszkasz w Polsce z dzieckiem,
 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – jeżeli mieszkasz w Polsce z dzieckiem,
 • świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w ramach pomocy społecznej.

 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

 • 300 zł na osobę.
 • Złóż wniosek w urzędzie gminy lub miasta, w którym aktualnie przebywasz.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Niektóre świadczenia rodzinne uzależnione są od kryterium dochodowego. Przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa w Polsce  (np. pozostał w Ukrainie). Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • Przysługuje rodzicom albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia.
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • Obowiązuje kryterium dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674,00 zł.
 • Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 764,00 zł.
 • Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny.

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie ze znacznym stopniem niepełnosprawności powyżej 16 roku życia,
 • osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności powyżej 16 roku życia, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 lat,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
 • Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.
 • Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-pielegnacyjny

 

Świadczenie pielęgnacyjne
 • Przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci do 18 roku życia lub do 25 jeżeli osoba ta dalej się uczyła, którzy muszą zrezygnować z pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania stałej opieki nad osobą, która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności i wymaga stałej lub długotrwałej
 • Uprawniony do zasiłku może być zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujacy pracy.
 • Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 złmiesięcznie.
 • Niezależne od dochodów.
 • Nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 • Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy
 • Przysługuje rodzicom lub opiekunom, które muszą zrezygnować z pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania stałej opieki nad osobą, która jest na ich utrzymaniu i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności i wymaga stałej lub długotrwałej 
 • Osoba sprawująca opiekę może być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy.
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi620 zł miesięcznie.
 • Obowiązuje kryterium dochodowe. Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 764 zł netto.
 • Nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo świadczenia pielęgnacyjnego.
 • Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/specjalny-zasilek-opiekunczy

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – tzw. becikowe
 • Przysługuje rodzicom w związku z narodzinami dziecka.
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.
 • Wypłata następuje przelewem na konto bankowe w Polsce lub przekazem pocztowym.
 • Obowiązuje kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1 922 zł netto w miesiącu.
 • Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.
 • Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe

 

Świadczenie rodzicielskie, tzw. „kosiniakowe”

 

Świadczenie wychowawcze tzw. 500+

 

Świadczenie dobry start
 • Przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. 
 • Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł.
 • Przysługuje niezależnie od dochodów.
 • Elektroniczny wniosek złóż do ZUS.
 • Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy w Polsce.
 • Nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz tzw. zerówki.
 • Nie przysługuje studentom.
 • Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

 Rodzinny kapitał opiekuńczy

 

Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, tzw. żłobkowe
 • Przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki u opiekuna dziennego, jeśli nie korzystasz na to dziecko z rodzinnego kapitału opiekuńczego.
 • Wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko.
 • Przysługuje niezależnie od dochodów.
 • Elektroniczny wniosek złóż do ZUS najwcześniej 1 kwietnia 2022 r.
 • Dofinansowanie trafi na rachunek bankowy placówki, do której uczęszcza dziecko.
 • Musisz dostarczyć dokument potwierdzający zapisanie dziecka do żłobka, klubu dziecięcego.
 • Szczegółowe informacje: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wnioski-do-zus-o-zlobkowe-mozna-bedzie-zlozyc-od-1-kwietnia-2022-r_/4365416

 

POMOC SPOŁECZNA

Aby otrzymać pomoc społeczną, musisz złożyć oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom samotnym i rodzinom, jeśli dochód nie przekracza:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 600 zł,
 • rodzinie – 600 zł x liczba członków rodziny.

Pomocy społecznej udzieli gmina, w której przebywasz. Informacje o świadczeniach i warunkach ich przyznania otrzymasz w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.

 

Zobacz również: