Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, reprezentując interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanymi ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Doradza wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie przygotowania postępowania (sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Posiada bogate doświadczenie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sprawach ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Doradza beneficjentom w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania postępowań na wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności).

Prowadzi kompleksową obsługę prawną Klientów z branży ściśle powiązanej z prawem ochrony środowiska (w szczególności z gospodarką odpadami).

Ma bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność w branży spożywczej.

Jest autorką publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Związana z Kancelarią od 2012 r.