Sprzedajesz budynek? Nie zapomnij o świadectwie charakterystyki energetycznej!

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, na podstawie którego możemy określić zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną oraz określić możliwości obniżenia kosztów utrzymania budynku. Wprowadzenie obowiązku jego posiadania ma na celu promowanie budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Sporządzenie świadectwa wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy budynku lub jego części pod kątem zużycia energii, która pozwoli na uzyskanie wiarygodnych wyników i podejmowanie świadomych decyzji w zakresie energetyki.

Ostatnia nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku indywidualnego oraz wielorodzinnego również wybudowanego przed 2009 rokiem. Do tej pory obowiązek ten dotyczył wyłącznie budynków powstałych po 2009 roku. 

Kto ma obowiązek sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej ciąży na:

 • właścicielu,
 • zarządcy budynku lub części budynku,
 • osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

 i dotyczy budynku lub części budynku:

 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 Jakie budynki nie muszą mieć świadectwa charakterystyki energetycznej?

Powyższe nie obejmuje budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).

 Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Jeśli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych charakterystyka energetyczna budynku lub jego części uległa zmianie, należy wystąpić o wydanie nowego świadectwa.

 Kary grzywny za brak świadectwa

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w sposób niezgodny z ustawą, jak i niewykonanie innych przewidzianych w  niej obowiązków (m.in.  nieprzekazanie świadectwa nabywcy albo najemcy, czy nie zawarcie umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa przez osobę upoważnioną do jego sporządzenia) grozi kara grzywny do 5.000 złotych.  

Patrycja Górska

 

Zobacz również: