TSUE rozstrzygnął - ładowanie auta elektrycznego to sprzedaż towaru

TSUE rozstrzygnął ważną dla polskiej branży elektromobilności kwestię podatkową. Wyrokiem z 20 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął spór w sprawie polskiego podatnika, który zamierzał odpłatnie udostępniać stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Podatnikowi zależało na tym, żeby uznać ładowanie samochodów elektrycznych za świadczenie usług.

Podatnik wskazał, że przedmiotem transakcji jest szereg czynności, takich jak: udostępnienie urządzeń do ładowania, wsparcie techniczne, czy udostępnienie specjalnej platformy internetowej. Wskazywał, że wyżej wymienione stanowią jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, tj. odpłatne świadczenie usług.

Stanowisko podatnika budziło wątpliwości organów podatkowych. Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem TSUE w przypadku, gdy transakcja składała się z szeregu elementów i czynności, należało brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich transakcja była dokonywana, w celu określenia, czy do celów VAT transakcja ta stanowiła jedno świadczenie. Ponadto należało określić, czy w takim przypadku, takie jedno świadczenie zakwalifikować jako „dostawę towarów,” czy jako „świadczenie usług”.

Stanowisko TSUE

W przypadku stacji ładownia samochodów elektrycznych TSUE stanął na stanowisku, że przy klasyfikacji należy przyjąć, co z punktu widzenia przeciętnego użytkownika stanowi element dominujący tej transakcji. Na tej podstawie TSUE przyjął, że w przypadku udostępniania stacji ładowania samochodów elektrycznych świadczeniem głównym, które decyduje o zasadach opodatkowania transakcji, jest dostawa energii (towarów). Czynności pomocnicze, które towarzyszą tej transakcji, nie zmieniają jej kwalifikacji.

Stanowisko TSUE będzie mieć szereg konsekwencji dla podatników. Należy podkreślić, że dla dostawy energii elektrycznej ustawodawca przewidział specjalny moment powstania obowiązku podatkowego powiązany z datą wystawienia faktury. Podatnicy, którzy dotychczas kwalifikowali ładowanie pojazdów jako usługę dla potrzeb podatku VAT, mogą być zainteresowani skorygowaniem rozliczeń podatkowych. Należy podkreślić, że na mocy tarcz antyinflacyjnych, stawka podatku VAT dla dostawy energii elektrycznej w 2022 roku była niższa, aniżeli dla potrzeb świadczenia usług. Problem skorygowania rozliczeń podatkowych może dotyczyć nie tylko dostawców, ale także odbiorców w zakresie w jakim odliczyli podatek VAT w podstawowej wysokości, kiedy w stosunku do dostaw energii obowiązywała stawka obniżona.

Zobacz również: