„Wakacje kredytowe” już od 29 lipca 2022 r. Jakie obowiązują zasady?

W związku z rosnącymi stopami procentowymi, a w konsekwencji rosnącym oprocentowaniem kredytów hipotecznych udzielonych w złotówkach, wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji materialnej. Terminowa spłaty rat dla wielu rodzin stała się niemożliwa, dlatego wprowadzono rozwiązanie, które ma wesprzeć kredytobiorców – „wakacje kredytowe”.  

7 lipca 2022 r. przyjęto ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadzającą m.in. tzw. ,,wakacje kredytowe”. Ustawa wejdzie w życie 29 lipca 2022 r. i od tego dnia kredytobiorcy będą mogli składać wnioski o zawieszenie spłaty kredytu.

Czy wszystkie kredyty podlegają „wakacjom kredytowym”?

Zawieszenie spłaty kredytu dotyczy jedynie kredytobiorców, którzy posiadają kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe udzielony w walucie polskiej.

Mimo tego, że w doktrynie i orzecznictwie kredyty denominowane i indeksowane do waluty obcej uznaje się za kredyty złotówkowe,  posiadający je kredytobiorcy nie mogą skorzystać z „wakacji kredytowych”. 

Ustawodawca wyłączył możliwość skorzystania z „wakacji kredytowych” w stosunku do umów kredytów hipotecznych zawartych po 1 lipca 2022 roku oraz umów, których okres kredytowania ulega zakończeniu przed upływem sześciu miesięcy od 1 lipca 2022 roku (a więc dla umów kredytowych, w których okres kredytowania upływa z dniem 1 stycznia 2023 roku).

Z zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca może skorzystać tylko w stosunku do jednej umowy kredytowej, którą zawarł w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

Ile mogą trwać „wakacje kredytowe”?

Wakacje kredytowe mogą trwać łącznie przez 8 miesięcy, przy czym po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.  i po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

Spłata kredytu zostaje zawieszona z dniem doręczenia kredytodawcy (a więc bankowi) wniosku o zawieszenie spłaty kredytu. Konsument może złożyć wniosek w postaci papierowej albo elektronicznej, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Co z okresem kredytowania?

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu. Oznacza to, że okres kredytowania wydłuży się o ilość miesięcy, w której kredytobiorca skorzystał z możliwości odroczenia spłaty. A o tym, z ilu miesięcy zawieszenia spłaty kredytu skorzysta kredytobiorca decyduje on sam składając wniosek do banku.

Co z odsetkami i innymi kosztami kredytu?

Zawieszeniu, zgodnie z ustawą, ulegnie spłata całej raty kredytu tj. zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Mimo skorzystania z ,,wakacji kredytowych” kredytobiorca będzie ponosił koszty z tytułu ubezpieczeń o ile umowa przewiduje takie opłaty.

Nadpłata kredytu

„Wakacje kredytowe” będą z pewnością wsparciem dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Pozostałym pozwolą natomiast na dokonanie nadpłat kredytu. Nadpłaty wpłynął na zmniejszenie kwot rat odsetkowych i kosztów odsetek kredytowych. Warto jednak przed dokonaniem nadpłaty zweryfikować zapisy umowy kredytowej dotyczące warunków i kosztów dokonywania nadpłat kredytu. 

aplikant radcowski Katarzyna Talipska

Zobacz również: