Pałacyk Plus - ulga dla właścicieli zabytków

7 lutego 2022

Obowiązujący od początku bieżącego roku Polski Ład jest przepełniony wieloma legislacyjnymi niespodziankami. Jedną z nich jest bez wątpienia ulga na zabytki, potocznie zwana ulgą ,,Pałacyk Plus”. Niespodziewana preferencja szczególnie przykuła naszą uwagę. Siedziba Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy mieści się bowiem w zabytkowej kamienicy.  

„Pałacyk Plus”, to ulga, która uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania:

  • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku nieruchomego, który wpisany jest do rejestru zabytków lub znajduje się w ewidencji zabytków,
  • wydatku na nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł oraz liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku. Limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Odliczeń wpłat oraz wydatków dokonywać można w stosunku rocznym. Jeżeli roczny dochód jest niższy niż kwota możliwa do odliczenia, wówczas podatnik uprawniony jest do stosowania odliczeń od dochodu lub przychodu przez sześć kolejnych lat.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi skorzystać mogą zarówno podatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej, jak również podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym oraz rozliczający się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uprawnieni do zastosowania preferencji są właściciele lub współwłaściciele zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na:

  • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków,
  • odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim.

Zabytki nieruchome to dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe. Zatem z ulgi skorzystać mogą nie tylko właściciele lub współwłaściciele ,,pałacyków”, ale także posiadacze chociażby dworków czy kamienic wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków.

Należy pamiętać, że odliczeń nie można stosować, gdy:

  • dokonano odliczenia w ramach ulgi tych samych wydatków w innym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wydatek na zabytek nieruchomy,
  • odliczono poniesione wydatki w ramach innej ulgi,
  • wydatki zostały sfinansowane, dofinansowane lub zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Miejmy nadzieję, że intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu ulgi „Pałacyk plus”, była troska o polskie zabytki architektury, a jej stosowanie rzeczywiście przyczyni się do lepszej ochrony zabytkowych nieruchomości w Polsce.  

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

Zobacz również: