Jakie zmiany zaprowadził Polski Ład w spółkach nieruchomościowych?

Przepisy Polskiego Ładu objęły również spółki nieruchomościowe. Najważniejsze zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r., dotyczą ograniczenia amortyzacji podatkowej oraz wyłączenia możliwości amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnych.
Ograniczenie amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych

Polski Ład zakłada, że w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych, zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych (czyli budynki, lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego), nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki. W praktyce oznacza to, że spółki nieruchomościowe będą mogły zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne jedynie do wysokości limitu ustalonego do celów rachunkowych.

W konsekwencji spółki nieruchomościowe, które dotychczas dla celów rachunkowości stosowały niższe stawki amortyzacji nieruchomości zaliczanych do grupy 1 KŚT niż dla celów podatkowych, muszą aktualnie liczyć się z ograniczeniem wysokości kosztów uzyskania przychodów.

Wyłączenie możliwości amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnych

Jak wynika z Polskiego Ładu, budynki i lokale mieszkalne, które spółka nieruchomościowa wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej, nie będą już podlegały amortyzacji podatkowej. Nie będą również ujmowane w ewidencji środków trwałych. Zmiana ta będzie dotyczyła wszystkich podatników, w tym również spółek nieruchomościowych. W konsekwencji wydatki, które spółka poniesie na nabycie czy wytworzenie takich nieruchomości, będą stanowić koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia (tak jak ma to miejsce obecnie przy gruntach).

Należy tu zwrócić szczególną uwagę na przepisy przejściowe. Jak bowiem wynika z art. 71 ust. 2 ustawy zmieniającej „podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r”.

Wynika z tego, że w 2022 r. można jeszcze na dotychczasowych zasadach potrącać odpisy amortyzacyjne od budynków/lokali mieszkalnych nabytych lub wybudowanych do końca 2021 r.  W praktyce zatem zmiana te wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r.

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

 

Zobacz również: