Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia

W połowie roku wejdą w życie przepisy zmieniające skutek złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. O zmianie przepisów zadecydowano w związku z narastającym zjawiskiem składania przez wierzycieli powtórnych wniosków o zawezwanie do próby ugodowej jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia. Uznano, że takie działanie nie jest zgodne z podstawowym założeniem postępowania pojednawczego, którym jest zawarcie ugody, a nie przerwanie biegu przedawnienia.

Dotychczas w doktrynie i orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego dominował pogląd, zgodnie z którym złożenie pierwszego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywało bieg przedawnienia roszczenia. Rozbieżności pojawiały się na gruncie tego, jaki skutek powodowało złożenie drugiego i kolejnego wniosku.

Zmiana dotycząca przerwania biegu przedawnienia zmierza do przywrócenia jej pierwotnego celu. Założeniem instytucji przedawnienia jest bowiem stabilizacja stosunków prawnych, pewność obrotu prawnego, mobilizowanie wierzyciela do szybkiego dochodzenia praw, a także ochrona dłużnika przed zbyt długo trwającym stanem niepewności, co do istnienia obowiązku.

Do tej pory złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej powodowało przerwanie biegu przedawnienia. To skutkowało koniecznością liczenia terminu przedawnienia roszczenia od początku.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 121 Kodeksu Cywilnego:

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
(…)
6) co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Zatem, w przypadku roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, termin przedawnienia nie rozpocznie się, a rozpoczęty będzie jedynie zawieszony. Umożliwi to kontynuowanie biegu terminu przedawnienia po ustaniu okoliczności uzasadniających zawieszenie. Oznacza to, że termin przedawnienia ulegnie przedłużeniu o czas trwania postępowania pojednawczego.

Nowe przepisy wejdą w życie 30 czerwca 2022 r. Do postępowań pojednawczych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

aplikant radcowski Katarzyna Talipska

Zobacz również: