Dział farmacji szpitalnej czy apteka? Dylematy podmiotów leczniczych

Prawo farmaceutyczne określa jakie podmioty mają obowiązek prowadzić apteki, w jakiej formie i w jakim celu. Przepisy wskazują katalog aptek i dzielą je na ogólnodostępne, szpitalne oraz zakładowe. W konkretnych przypadkach i na konkretnych zasadach można również prowadzić, zamiast apteki szpitalnej lub apteki zakładowej, dział farmacji szpitalnej.

Dział farmacji szpitalnej to komórka lub jednostka organizacyjna w przedsiębiorstwie leczniczym, która pełni podstawowe funkcje apteki szpitalnej/zakładowej. Jego działalność jest mniej sformalizowana i nie musi spełniać wszystkich wymagań przewidzianych dla apteki szpitalnej, czy zakładowej. Nie wszystkie podmioty lecznicze mogą jednak ograniczyć się jedynie do prowadzenia działu farmacji szpitalnej. 

Jakie podmioty mogą prowadzić dział farmacji szpitalnej?

Dopuszczalne jest utworzenie działu farmacji szpitalnej w:

  • zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnego i całodobowego świadczenia zdrowotnego szpitalnego i innego niż szpitalne, w którym liczba łóżek lub stanowisk dializacyjnych, zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wynosi nie więcej niż 100;
  • zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
  • zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
  • jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.
Przeznaczenie

Dział farmacji szpitalnej służy zaopatrzeniu zakładu leczniczego lub jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której funkcjonuje. Zapewnienia tym podmiotom również świadczenie usług farmaceutycznych i wykonanie zadań zawodowych szczegółowo określonych w ustawie o zawodzie farmaceuty.

Zarządzanie działem farmacji szpitalnej

Przepisy prawa farmaceutycznego określają również zasady zarządzania działem farmacji szpitalnej. Dział prowadzi kierownik – farmaceuta. Co ważne, nie może być równocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej, ani dwóch działów farmacji szpitalnej. Od zasady tej istnieje jednak wyjątek. Możliwe jest łączenie tych funkcji po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, a w przypadku podmiotów nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego. Właściwi inspektorzy udzielają zgody w drodze decyzji, po uwzględnieniu wymiaru zatrudnienia farmaceuty w tych jednostkach, zakresu wykonywanych usług farmaceutycznych oraz godzin czynności w każdej z nich.

aplikant radcowski Katarzyna Talipska

Zobacz również: