Podejrzenie zakażenia koronawirusem a przywrócenie terminu na wniesienie odwołania

4 października 2021

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł, że podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 stanowi okoliczność uzasadniającą przywrócenie terminu na wniesienie odwołania. Zgodnie z decyzją WSA takie okoliczności należy traktować jako siłę wyższą, która usprawiedliwia przywrócenie terminu na dokonanie czynności.

WSA uznał za zasadną skargę wniesioną przez pełnomocnika skarżącego, który przekroczył termin na wniesienie odwołania od niekorzystnej decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego, określającej zobowiązanie podatkowe w VAT. Przyczyną uchybienia terminu był stan zdrowia pełnomocnika. Istniało uzasadnione przypuszczenie, że zakaził się wirusem SARS-CoV-2. Pełnomocnik wniósł o przywrócenie terminu. Niestety pomimo dołączenia do wniosku dokumentacji potwierdzającej jego niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia, organ podatkowy nie uznał tej okoliczności za uzasadniającą uwzględnienie wniosku. Pełnomocnik wniósł zatem skargę do WSA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł na korzyść skarżącego. Sąd podkreślił, że nawet samo podejrzenie zakażenia koronawirusem można rozpatrywać w kategorii siły wyższej, na którą dana osoba nie ma wpływu i nie może jej zapobiec. Ponadto, WSA wskazał, że już przy pojawieniu się podejrzenia o zakażeniu, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa własnego i innych poprzez samoizolację. To w oczywisty sposób uniemożliwia wypełnianie obowiązków dnia codziennego.

Powyższy wyrok zapadł w sprawie, w której strona była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. Niemniej jednak, należy się spodziewać, że argumentacja sądu, będzie tym bardziej zasadna w sprawach, w których skarżący występują samodzielnie.

Artykuł na podstawie wyroku WSA z 5 maja 2021 r., sygn. I SA/Bd 833/20.

radca prawny Magdalena Jabłońska

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: