Koniec z papierowymi wnioskami o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS

Od 1 lipca 2021 r nie złożymy już wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS w tradycyjnej, papierowej formie. Wszystkie podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS, będą musiały korzystać z systemu teleinformatycznego.

Dotychczas, wnioski o dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego można było składać na dwa sposoby:

  • w tradycyjnej papierowej formie – poprzez złożenie w sądzie urzędowego formularza, razem z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu;
  • w drodze elektronicznej, poprzez system S24 – tylko dla podmiotów, które dokonywały czynności (zawieranie i zmiana umów spółek, sprzedaż udziałów, itp.) za pośrednictwem wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym.
 
Co się zmienia od 1 lipca?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy będą mogli dokonać wpisu do rejestru KRS wyłącznie drogą elektroniczną. Zmieniają się zatem zasady przedkładania wymaganych do rejestracji dokumentów. 

Po pierwsze dokumenty, które należy załączyć do wniosku, można sporządzić i podpisać zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie. W tym drugim przypadku do wniosku należy dołączyć ich odpis elektronicznie poświadczony przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym. Może to być również zwykła kopia elektroniczna (bez poświadczenia), ale wówczas oryginał dokumentu należy wysłać do sądu w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

Dokumenty można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Po drugie, nie będzie również potrzeby dołączania do wniosku aktów notarialnych zarejestrowanych w Centralnym Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych, które stanowią podstawę wpisu do rejestru KRS. Wystarczające będzie podanie we wniosku numeru, pod którym wypis aktu zarejestrowano w Repozytorium.

Warto podkreślić, że wnioski złożone w papierowej formie po 1 lipca, nie będą podlegały rozpoznaniu przez sąd.

 
Co z wnioskami złożonymi przed 1 lipca?

Wnioski złożone do sądu w tradycyjnej formie, przed wejściem w życie nowych przepisów, zostaną rozpoznane na dotychczas obowiązujących zasadach.

 
Jak rejestrować podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej?

Zmiany w przepisach mają zastosowanie wyłącznie wobec podmiotów podlegających zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS. Zgłoszenia do rejestru stowarzyszeń, innych  organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SPZOZ można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej.

Miejmy nadzieję, że długo wyczekiwana elektronizacja w praktyce przyspieszy i ułatwi przedsiębiorcom przejście procedury postępowania rejestrowego.

 

PORTAL REJESTRÓW SĄDOWYCH

 

Zmiany w sposobie rejestracji przedsiębiorców weszły w życie na mocy ustawy z  dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: