Podatnik może skorygować fakturę nawet w trakcie kontroli podatkowej 

Podatnik może skorygować fakturę nawet w trakcie kontroli podatkowej 

Podatnik działający w dobrej wierze, może skorygować fakturę z nienależnie wykazanym VAT, nawet w trakcie kontroli podatkowej. Taki, korzystny dla podatników, wyrok wydał niedawno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rozstrzygnięcie TSUE dotyczyło udostępniania przez litewską spółkę kart paliwowych na rzecz kontrahentów, aby mogli zaopatrywać się w paliwo na stacjach benzynowych zlokalizowanych w Polsce. Spółka wystawiała faktury kontrahentom z tytułu dostawy towarów opodatkowanej VAT. Przyjęła bowiem, że prowadzi działalność w zakresie nabywania, a następnie odsprzedaży paliwa na rzecz innych podmiotów. Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. W jego ocenie taka działalność w istocie polega na świadczeniu usług finansowych, podlegających zwolnieniu z VAT. W konsekwencji, organ zakwestionował prawo spółki do odliczenia VAT naliczonego z tytułu faktur wystawionych przez stacje paliw. Uznał jednocześnie, że wystawione na rzecz kontrahentów faktury sprzedaży, na podstawie ustawy o VAT, rodzą obowiązek zapłaty wskazanej na nich kwoty VAT, bez prawa do ich korekty.

Po wieloetapowym postępowaniu, sprawa trafiła ostatecznie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym. NSA poddał w wątpliwość zgodność z prawem unijnym przepisów zakazujących podatnikowi, działającemu w dobrej wierze, dokonania korekt w trakcie kontroli podatkowej.

TSUE orzekł na korzyść podatnika. Wskazał, że „art. 203 dyrektywy 2006/112 oraz zasady proporcjonalności i neutralności VAT należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które w konsekwencji wszczęcia procedury kontroli podatkowej nie zezwalają podatnikowi działającemu w dobrej wierze na korektę faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że odbiorca tych faktur miałby prawo do zwrotu tego podatku, gdyby transakcje wykazane na tych fakturach zostały należycie rozliczone.”

TSUE przyznał co prawda, że spółka nieprawidłowo zakwalifikowała działanie polegające na udostępnianiu kart paliwowych, lecz wynikało to jedynie z błędnej wykładni przepisów.

Z punktu widzenia podatników istotne jest stanowisko Trybunału na temat zapewnienia neutralności VAT.  Państwa członkowskie UE mają obowiązek ustanowić w porządkach krajowych możliwości skorygowania „wszystkich bezzasadnie wykazanych na fakturze podatków, o ile wystawca faktury wykaże dobrą wiarę”.

 

Artykuł na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2021 roku (C-48/20).

Zobacz również: