Orzeczenie TSUE korzystne dla polskich podatników VAT

29 marca 2021
Orzeczenie TSUE korzystne dla polskich podatników VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności z prawem unijnym, art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b ustawy o VAT obowiązującej w Polsce.  To dobra wiadomość dla polskich podatników.

Zgodnie z obowiązującą regulacją, odliczenie podatku od wartości dodanej, związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania VAT należnego w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. 

Zgodność tego przepisu z regulacjami unijnymi zakwestionował polski podatnik, a wyrok TSUE stanowi konsekwencję postępowania zapoczątkowanego wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów ustawy o VAT. We wniosku wskazano, że polska regulacja z art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b ustawy o VAT ustanawia dodatkowy wymóg w stosunku do warunków, którym podlega prawo do odliczenia ustanowione w dyrektywie o VAT i jest sprzeczna z zasadami neutralności i podatkowej proporcjonalności. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z takim stanowiskiem. Interpretacja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Natomiast z uwagi na powzięte wątpliwości, WSA w Gliwicach zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym.  Pytanie dotyczyło zgodności z prawem unijnym polskich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

TSUE orzekł, że art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b ustawy o VAT jest sprzeczny z prawem unijnym oraz wskazał, że uregulowanie krajowe, które zakazuje w sposób systematyczny wykonywania prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie, w którym ta sama kwota VAT powinna zostać rozliczona, nie przewidując uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności, a w szczególności dobrej wiary podatnika, wykracza poza to, co jest konieczne, po pierwsze, do zapewnienia prawidłowego poboru VAT, w sytuacji gdy  (…) żadna kwota VAT nie jest należna na rzecz organu podatkowego, a po drugie – do zapobiegania oszustwom podatkowym.

Powyższy wyrok jest dla polskich podatników korzystny. Jak wskazał TSUE, VAT należny i naliczony powinny być rozliczane w tym samym okresie. Oznacza to, że po stronie podatników nie mogła powstać zaległość w VAT a odprowadzone odsetki były zaś nienależne. Prawdopodobnie wyrok TSUE będzie sprzyjał odzyskiwaniu nienależnie zapłaconych odsetek od VAT z tytułu dokonanych przez polskich podatników wewnątrzwspólnotowych nabyć.

Artykuł na podstawie wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r., w sprawie o sygn. C-895/19.

Zobacz również: