Jak uzyskać pewność, że nie naruszamy cudzych praw własności przemysłowej?

Jak uzyskać pewność, że nie naruszamy cudzych praw własności przemysłowej?

Naruszenie praw własności przemysłowej wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Przedsiębiorca chcąc wprowadzić na rynek nowy produkt lub rozwiązanie, dla własnego bezpieczeństwa, powinien ustalić, czy aby nie narusza cudzych praw własności przemysłowej. Możliwość takiej weryfikacji dają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 479129 k.p.c. istnieje możliwość wystąpienia z powództwem o ustalenie, że podjęte lub zamierzone czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego (np. znaku towarowego) lub prawa z rejestracji (m. in. wzoru przemysłowego) innego podmiotu.

Przepis ten pełni funkcję prewencyjną. Przedsiębiorca, który chce wprowadzić na rynek nowe rozwiązanie, może dzięki niemu zweryfikować, czy poprzez swoje działania nie narusza praw innego podmiotu. Rozstrzygnięcie Sądu w takiej sprawie pozwoli przedsiębiorcy:

  • uchronić się przez ewentualnymi roszczeniami,
  • uniknąć poniesienia kosztów, w sytuacji, gdyby okazało się, że planowane działania naruszają prawa innego podmiotu.

Dla uzyskania wyroku stwierdzającego brak naruszenia, konieczne jest wykazanie interesu prawnego. Interes prawny powoda zostanie wykazany, jeżeli pozwany:

  • czynności, których dotyczy powództwo uznał za naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;
  • nie potwierdził w należycie wyznaczonym przez powoda terminie, nie krótszym niż 2 miesiące, że czynności, których dotyczy powództwo, nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Warto zwrócić uwagę, że przepis ten ma zastosowanie jedynie do naruszenia praw własności intelektualnej, czyli roszczeń o ustalenie braku naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, praw ochronnych lub praw z rejestracji. Natomiast, nie można stosować tej regulacji w powództwach o ustalenie braku naruszenia autorskich praw majątkowych, np. praw do utworu literackiego.

Zobacz również: