Udostępnianie kart paliwowych w modelu trójstronnym to usługa

24 lutego 2021
Udostępnianie kart paliwowych w modelu trójstronnym to usługa

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną dotyczącą prawidłowego kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w tzw. modelu trójstronnym. Dotychczas wątpliwości budziło czy taką transakcję należy kwalifikować jako dostawę towarów czy świadczenie usług.

W modelu trójstronnym udostępniania kart paliwowych, jeden z podmiotów (podmiot pośredniczący), udostępnia kontrahentowi (odbiorcy) karty paliwowe, których nie jest emitentem. Kontrahent za pomocą kart paliwowych dokonuje natomiast zakupu towaru od dostawcy prowadzącego stację paliw.  

Minister Finansów wskazał, że działalność podmiotu pośredniczącego (sprowadzającą się do udostępniania kart paliwowych) należy uznać za świadczenie usług na rzecz odbiorcy, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • nabywanie towaru przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców;
  • decydowanie wyłącznie przez odbiorcę, w szczególności o sposobach nabycia towaru (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości towaru, momencie zakupu i sposobie wykorzystania towaru;
  • ponoszenie przez odbiorcę (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) całości kosztów związanych z nabyciem towaru oraz
  • ograniczenie się podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego pozwalającego nabyć towar.

 

Interpretacja z 15 lutego 2021 r., nr PT9.8101.3.2020

Zobacz również: