Nowe stopy procentowe i marża na potrzeby cen transferowych

Nowe stopy procentowe i marża na potrzeby cen transferowych

Najnowsze obwieszczenie Ministra Finansów dotyczące rodzaju bazowej stopy procentowej i marży na potrzeby cen transferowych już obowiązuje. Obwieszczenie z 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych weszło w życie 1 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że od 2019 roku, podmioty powiązane mogą skorzystać z uproszczenia typu safe harbour dla transakcji kontrolowanych, obejmujących:

  • umowy pożyczek,
  • kredytów oraz
  • emisji obligacji.

Oczywiście możliwość taka istnieje po spełnieniu ustawowych przesłanek.

Rodzaj bazowej stopy procentowej, wysokość marży

Aktualne obwieszczenie, wydano zarówno na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatku dochodowego od osób prawnych. W dokumencie Minister Finansów określił rodzaj stopy procentowej i wysokość marży, potrzebnych do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W odniesieniu do umów pożyczek, kredytu i emisji obligacji maksymalną wysokość marży dla pożyczkobiorców zmieniono na 2,30 p.p. Natomiast marża minimalna dla pożyczkodawców pozostała na dotychczasowym poziomie 2,00 p.p. Rodzaj bazowej stopy procentowej dla pożyczek udzielonych w złotych w dalszym ciągu stanowi WIBOR 3M.

Powyższe oznacza, że w transakcjach zawieranych pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi,  z uproszczenia typu safe harbour będą korzystać takie, w których oprocentowanie zostanie ustalone na poziomie WIBOR 3M, powiększonego o marżę w wysokości od 2 do 2,3 punktów procentowych.

Zwracamy uwagę, aby skorzystać z uproszczenia należy ustalić oprocentowanie pożyczki w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu aktualnym na dzień zawarcia umowy. Ponadto muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

  • nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki (w tym prowizji lub premii),
  • pożyczki udzielono na okres nie dłuższy niż 5 lat,
  • w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty,
  • pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

 

 

 

 

Zobacz również: