Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków nową bronią w walce ze smogiem

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków nową bronią w walce ze smogiem

Wraz z nowym rokiem funkcjonowanie rozpoczyna Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Utworzona na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie 1 stycznia, będzie nową bronią w walce ze smogiem.

Nowe przepisy pozwolą podjąć kolejne działania w walce z wysoką emisją pyłów do powietrza pochodzących z sektora komunalno-bytowego. Natomiast głównym celem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków. Ponadto CEEB będzie gromadzić informacje dotyczące form przyznanych pomocy publicznych na termomodernizację oraz wymianę kotłów (tzw. kopciuchów) w budynkach.

Jakie budynki podlegają wpisowi do Ewidencji?

Wpisem do CEEB objęte są zarówno budynki mieszkalne, jak również budynki użyteczności publicznej. Warunkiem jest, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw w budynku nie przekracza 1MW.

Szacuje się, że ewidencja obejmie około 5-6 mln budynków. Dzięki temu, jak podkreślono w rządowym komunikacie, CEEB ma być również narzędziem, które wesprze jednostki samorządu terytorialnego w inwentaryzacji budynków. Umożliwi zatem optymalne podejmowanie decyzji o planowaniu i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. 

Skąd dane do Ewidencji?

Głównym źródłem danych, chociaż nie jedynym, będą przede wszystkim deklaracje składane przez podmioty do tego zobowiązane.  Wiążące dla CEEB będą również informacje pochodzące z innych rejestrów, a także z kontroli takich jak np. kontrole kominiarskie czy kontrole dotyczące gospodarowania odpadami czy ściekami.

Kogo obejmuje obowiązek złożenia deklaracji?

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali lub budynków. Osoby te powinny złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie pisemnej. Dane dotyczące budynków zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kiedy zacznie funkcjonować CEEB oraz jaki jest termin na złożenie deklaracji?

Tak jak wspomniano na wstępie, przepisy dotyczące nowopowstałej Ewidencji weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Właściciele oraz zarządcy budynków i lokali, którzy już posiadają zainstalowane źródła ciepła, mają 12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację do CEEB. Z kolei na złożenie deklaracji odnośnie nowego źródła ciepła w ustawie wskazano 14-dniowy termin, od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Jak przewiduje ustawa, niezłożenie deklaracji w określonym do tego terminie będzie skutkowało nałożeniem kary grzywny.

Zobacz również: