Część spółek jawnych objętych CIT. Nowelizacja nakłada kolejne obowiązki na przedsiębiorców

7 grudnia 2020

Ustawodawca  nałożył kolejne obowiązki podatkowe na przedsiębiorców. Tym razem dotknął tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej.  

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest obowiązek składania przez spółki jawne działające w Polsce, których wspólnikami nie są wyłączenie osoby fizyczne, informacji o wspólnikach tych spółek. Informacja ma być składana przed rozpoczęciem roku obrotowego naczelnikom właściwych urzędów skarbowych.

Pierwszą informację, o której mowa powyżej, spółka jawna (wspólnicy) składa w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

  • 1 stycznia 2021 r. – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
  • rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła działalność w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Spółki jawne są też zobowiązane do aktualizacji informacji, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników.

Co ważne, konsekwencją niedopełnienia nowych obowiązków będzie obligatoryjne objęcie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych. W przypadku niezłożenia obowiązkowej informacji spółka uzyska status podatnika CIT z dniem:

  • 1 stycznia 2021 r.,
  • rozpoczęcia działalności albo
  • w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.

Zgodnie z przepisami spółka jawna, która zostanie objęta opodatkowaniem CIT, będzie posiadała status podatnika tego podatku:

  • do dnia likwidacji spółki lub
  • wykreślenia z właściwego rejestru.

Możliwość realizacji opisywanego obowiązku budzi jednak pewne wątpliwości. Z praktycznego punktu widzenia może okazać się nawet niemożliwy do zrealizowania, w przypadku nowych spółek jawnych. Spółka jawna powstaje bowiem z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym dniem rozpoczyna się również jej rok obrotowy. Zatem nie jest możliwe wykonanie obowiązku złożenia opisywanej informacji przed rozpoczęciem roku obrotowego, ponieważ spółka jeszcze nie istnieje.

Artykuł na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych.

 

Zobacz również: