Spółki komandytowe opodatkowane CIT. Sejm uchwalił projekt nowelizacji

 Spółki komandytowe opodatkowane CIT. Sejm uchwalił projekt nowelizacji

Projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej m.in. opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, uchwalił 28 października 2020 r. Sejm. Dokument został skierował pod obrady Senatu. 

Z punktu widzenia przedsiębiorców działających w formie spółek komandytowych procedowane zmiany są szczególnie istotne.  Konsekwencją wejścia w życie nowelizowanych przepisów, będzie bowiem podwójne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez te spółki. Zostaną opodatkowane na dwóch poziomach, tj. na poziomie spółki oraz na poziomie jej wspólników.

Nowe zasady opodatkowania

Nowelizacja zakłada, że dochód spółki komandytowej obejmie podatek według stawki podstawowej 19% lub stawki preferencyjnej w wysokości 9%, dotyczącej małych podatników. Z kolei wspólnicy będą mieli obowiązek zapłacić podatek od wypłaconych na ich rzecz zysków spółki. W tym wypadku to charakter uczestnictwa w spółce będzie warunkował sposób opodatkowania. 

I tak, zysk wypłacany na rzecz komplementariusza będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Jednocześnie wspólnik będzie uprawniony do odliczenia od podatku od zysku, wartości podatku zapłaconego przez spółkę komandytową, w części odpowiadającej jego udziałowi w zysku spółki. Oznacza to, że komplementariusz nie zapłaci podatku od wypłaconego na jego rzecz zysku, jeżeli spółka komandytowa będzie płacić podatek w wysokości 19% lub zapłaci 10% podatku. Dotyczy to przypadku, kiedy spółka komandytowa będzie korzystać ze stawki preferencyjnej 9%.

Również zysk wypłacany na rzecz komandytariusza będzie opodatkowany podatkiem zryczałtowanym w wysokości 19%. Jednak komandytariusz, w przeciwieństwie do komplementariusza, nie będzie miał możliwości odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę komandytową.

Zwolnienie z opodatkowania zysków

Nowelizacja przewiduje zwolnienie z opodatkowania zysków komandytariusza do 50% ich wartości. Jednak wysokość zwolnienia nie może być większa niż 60.000,00 zł w roku podatkowym. Co ważne, tą kwotę zwolnienia określa się odrębnie dla każdej takiej spółki komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.


Nowe przepisy wykluczają jednak możliwość skorzystania z przedmiotowego zwolnienia w pewnym istotnym przypadku.  Istniejące powiązania między komandytariuszem a będącą komplementariuszem spółką kapitałową, członkiem zarządu takiej spółki lub jej wspólnikiem, wykluczają zwolnienie. W praktyce oznacza to, że zwolnienie nie będzie dotyczyć zdecydowanej większości spółek komandytowych funkcjonujących w Polsce.

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. Należy podkreślić, że spółki komandytowe będą mogły wybrać objęcie opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych od 1 maja 2021 r. Daje to przedsiębiorcom trochę więcej czasu na przygotowanie się do zmian.

 

Zobacz również: