Naruszenie praw autorskich. Orzeczenie sądu korzystne dla twórców

Korzystne dla twórców orzeczenie wydał 10 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Uznał, że jeśli naruszenia praw autorskich dotyczą różnych pól eksploatacji, to twórcy przysługuje odszkodowanie za każde z tych naruszeń.

Początek  sprawy miał miejsce w marcu 2015 r., a związany był z planowanym koncertem symfonicznym. Dyrygent orkiestry przesłał przed koncertem dyrektorowi filharmonii swoje dwa zdjęcia portretowe. Fotografie wykonała powódka, która opracowała je graficznie oraz opatrzyła swoim imieniem i nazwiskiem. Pracownik filharmonii – kierownik biura promocji – przekazał zdjęcia pozwanej spółce. Ta, posłużyła się nimi w materiałach informacyjnych o koncercie. Bez wiedzy i zgody powódki, fotografie wykorzystała pozwana spółka na portalu internetowym oraz w lokalnej gazecie. Dodatkowo zdjęcia zostały przedstawione w sposób okrojony. Brak było imienia i nazwiska autorki.

Orzeczenie 

Sąd Okręgowy przyznał powódce odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Od orzeczenia apelację wniosły obie strony, powódka domagała się zasądzenia wyższej kwoty, zaś pozwany jej obniżenia. Apelację powódki Sąd II Instancji uznał za zasadną w części.

Sąd Apelacyjny opowiedział się za stanowiskiem, według którego twórcy przysługuje odszkodowanie za naruszenie każdego z pól eksploatacji, zgodnie z treścią art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z przepisu tego wynika, że publikacja utworu na portalu internetowym, a także w gazecie drukowanej, to dwa odrębne pola eksploatacji. Co istotne, zgodnie z art. 45 ustawy, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Tym samym, pozwana spółka naruszyła prawa autorskie powódki dwukrotnie, co podkreślił sąd odwoławczy. Pierwszy raz nastąpiło to w Internecie, zaś drugi w drukowanym wydaniu lokalnej gazety. W konsekwencji, Sąd Apelacyjny nakazał pozwanej zapłacenie dwukrotności wynagrodzenia za publikację fotografii. Odrębnie za rozpowszechnienie obu zdjęć na dwóch polach eksploatacji.

Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 10 lipca 2020 r. sygnatura akt I AGa 21/20.

Zobacz również: