8,5% stawka podatkowa dla przychodów z najmu kilku nieruchomości

8,5% stawka podatkowa dla przychodów z najmu kilku nieruchomości

Naczelny Sądu Administracyjny wydał korzystny wyrok dotyczący stawki podatkowej dla przychodów z najmu kilku nieruchomości. Orzekł, że najem nieruchomości niestanowiący podstawowego źródła utrzymania podatnika, lokującego w nich wolne środki, uprawnia do zastosowania 8,5% stawki w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stroną w sprawie, której dotyczyło rozstrzygnięcie, był właściciel kilku wynajmowanych nieruchomości. Przychody z tego tytułu rozliczał na zasadach ogólnych, traktując je jako osiągane poza działalnością gospodarczą.

Z uwagi na wątpliwości w zakresie zastosowania właściwej stawki podatkowej, wynajmujący złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Stanął na stanowisku, że okoliczności najmu uprawniają go do opodatkowania przychodów z tego tytułu 8,5% stawką w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik wyjaśnił, że nie zarejestrował działalności, a nieruchomości nie są związane z żadną inną działalnością gospodarczą. Wskazał również, że najem nieruchomości nie jest jego podstawową aktywnością zawodową. Był bowiem zatrudniony na pełnym etacie jako pracownik kadry kierowniczej.

Stanowisko podatnika zostało uznane za nieprawidłowe. W interpretacji podkreślono, że najem polegający na wykonywaniu powtarzalnych, zorganizowanych czynności podejmowanych w celach zarobkowych, spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej.

Do argumentacji skarżącego nie przychylił się również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który oddalił skargę. Mimo tego przyznał, że niektóre argumenty podatnika należy uznać za trafne.

Dopiero Naczelny Sąd Administracyjny w pełni zgodził się ze stanowiskiem skarżącego. Uchylił zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą interpretację indywidualną. NSA orzekł, że wartość przychodów osiąganych przez podatnika nie jest kryterium różnicującym najem w ramach działalności gospodarczej i poza nią. Podatnik pracujący na etacie, którego podstawowym źródłem dochodu nie jest najem, lokujący swoje oszczędności w nieruchomości, ma prawo do skorzystania z 8,5 % stawki ryczałtu od przychodów z najmu.

 

Artykuł na podstawie  wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2020 r., sygn. II FSK 960/18 i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2017 r., sygn. III SA/Wa 3023/16.

Zobacz również: