Nowa Baza Konkurencyjności

24 sierpnia 2020
Nowa Baza Konkurencyjności

Baza Konkurencyjności to internetowa baza ogłoszeń, dedykowana prowadzeniu postępowań w oparciu o  zasadę konkurencyjności uregulowaną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju, w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Innymi słowy, beneficjenci korzystający z funduszy unijnych, zamieszczają w Bazie ogłoszenia o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia. Takie zgromadzenie zamówień składanych przez beneficjentów w jednym miejscu pozwala w szybki i łatwy sposób odszukać publikowane zapytania ofertowe.

Obowiązek korzystania z Bazy

Obowiązek korzystania z Bazy Konkurencyjności dotyczy beneficjentów, zobowiązanych do przestrzegania zasady konkurencyjności, czyli udzielających zamówień, których szacunkowa wartość przekracza 50 tysięcy złotych netto.

Nowa wersja 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ukończyło prace nad nową wersją Bazy Konkurencyjności, która od 18.08.2020 r. dostępna jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę jej wydajności i usprawnienie dotychczasowych funkcjonalności, między innymi poprzez ułatwienie procesu zakładania konta użytkownika.

W nowej wersji Bazy zamieszczane będą ogłoszenia zarówno w obecnej, jak i przyszłej perspektywie finansowej.  Co więcej, Baza będzie  spójna z pozostałymi aplikacjami okresu programowania 2021-2027.

Istotną nowością w funkcjonowaniu Bazy jest możliwość składania ofert bezpośrednio przez system.

Należy pamiętać, że w dniu uruchomienia nowej Bazy Konkurencyjności została zablokowana możliwość dodawania nowych ogłoszeń do starej wersji. Ogłoszenia opublikowane w dotychczasowej Bazie Konkurencyjności zachowują jednak swoją treść i ważność. Nadal możliwe będzie ich odczytywanie i edytowanie oraz zamieszczanie wyników przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Ważne! Konta w dotychczasowej wersji Bazy nie są przenoszone automatycznie do nowej wersji, wymagana jest więc ponowna rejestracja.

Dotychczasowa wersja Bazy Konkurencyjności znajduje się pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wersja próbna

Już od 24 lipca dostępna jest także wersja szkoleniowa nowej Bazy, na której możliwe jest przećwiczenie między innymi procesu zakładania konta i dodawania ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego. Wersja szkoleniowa dostępna jest pod poniższym linkiem https://szkol-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Instrukcje

Ministerstwo udostępniło także instrukcje dla ogłoszeniodawcy i oferenta, dostępne pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

Zobacz również: