Odszkodowanie za nieodpłatną opiekę osoby bliskiej nad poszkodowanym

Odszkodowanie za nieodpłatną opiekę osoby bliskiej nad poszkodowanym

Sąd Najwyższy, na wniosek Rzecznika Finansowego podjął uchwałę w sprawie odszkodowania z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym. W rozstrzygnięciu z 22 lipca 2020 r., SN w składzie siedmiu sędziów, wskazał, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się, na podstawie art. 444 § 1 k.c., odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Co za tym idzie, za koszty naprawienia szkody powstałej z powodu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowanego, należy uznać także koszty opieki sprawowanej przez osoby bliskie.

Przez długi czas na rynku ubezpieczeniowym dominował pogląd, zgodnie z którym zakłady ubezpieczeń wypłacając odszkodowania z obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, uwzględniały wspomniane koszty. Praktyka ta została jednak zakwestionowana przez niektóre zakłady ubezpieczeń, co zmusiło poszkodowanych do dochodzenia swoich praw w postępowaniach sądowych. W związku z rozbieżnymi orzeczeniami sądów powszechnych, Rzecznik Finansowy wystąpił o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwały, w celu ujednolicenia orzecznictwa w tym zakresie.

Rzecznik Finansowy wskazał, że poszkodowani powinni otrzymywać środki pozwalające na zapewnienie należytej opieki. Jeśli osoba bliska poszkodowanego musi zrezygnować z innych zajęć i poświęcić swój czas na opiekę, powinno to być zrekompensowane. Z punktu widzenia poszkodowanych i ich rodzin podjęta uchwała jest bardzo istotna. Nie będą oni musieli dochodzić swoich praw w postępowaniach sądowych. Natomiast zakłady ubezpieczeń, które do tej pory stosowały odmienne procedury, powinny je zmodyfikować.

Uchwała Sądu Najwyższego jest zatem podstawą, do wystąpienia przez poszkodowanego z żądaniem o wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej.

Zobacz również: