Kara za nieterminowe wykonanie usługi nie jest kosztem podatkowym

Kara za nieterminowe wykonanie usługi nie jest kosztem podatkowym

Według nowej interpretacji indywidualnej  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kara za nieterminowe wykonanie usługi nie jest kosztem podatkowym. Bez względu na przyczynę niedochowania terminu, kara za nieterminowe wykonanie usługi nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik prowadzący działalność w zakresie robót budowlanych. Zawarł on z gminą umowę o realizację zamówienia. Strony umówiły się, że w razie nieterminowego wykonania usługi wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Na skutek niedostarczenia przez hurtownię materiałów w określonym przez wykonawcę terminie, nie zdołał on zrealizować zamówienia na czas. W toku rozliczeń zamawiający pomniejszył zapłatę za usługę o wystawione noty obciążeniowe. Spowodowało  to faktyczne zapłacenie przez wykonawcę kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania usługi.

Stanowisko podatnika

W ocenie podatnika zapłacona kara umowna stanowi koszt uzyskania przychodu. Kara z tytułu nieterminowego wykonania usługi nie została bowiem wymieniona jako kategoria wyłączona z kosztów podatkowych na podstawie ustawy o PIT. Podatnik w swojej argumentacji podkreślił, że dołożył wszelkich starań, aby usługę wykonać prawidłowo, a opóźnienie spowodowały niezależne od niego okoliczności.

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. Wskazał, że regulacje ustawy o PIT odnoszą się do kategorii odszkodowań i kar umownych, nie precyzując, czy chodzi o te będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania dłużnika na skutek niedochowania przez niego należytej staranności.

Organ podkreślił, że regulacje ustawy o PIT nakazują wyłączyć z kosztów podatkowych wszelkie kary umowne i odszkodowania wypłacone z tytułu:

  • wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz
  • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo
  • zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług,
    niezależnie od tego czy odpowiedzialność dłużnika, została oparta na zasadzie winy czy ryzyka.

Dodatkowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że zapłata kary za nieterminowe wykonanie umowy stanowi karę za wadliwe wykonanie usługi. Tym samym mieści się w katalogu kar umownych i odszkodowań wyłączonych z kosztów podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł powstał na podstawie interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. 0112-KDWL.4011.6.2020.2.TW Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zobacz również: