Skutki kolejnego obniżenia stóp procentowych

Skutki kolejnego obniżenia stóp procentowych

Za nami kolejne już w tym roku obniżenie stopy referencyjnej NBP. Rada Polityki Pieniężnej NBP obniżyła wysokość stopy referencyjnej (stopy procentowej) o 0,40 pkt proc., tj. do poziomu 0,10 %.

Jakie są skutki obniżenia stóp procentowych ?

Wysokość stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na wartość odsetek ustawowych (kapitałowych) oraz odsetek za opóźnienie.

Zgodnie z przepisami, jeżeli wysokość odsetek kapitałowych nie została określona inaczej, stronie uprawnionej należą się odsetki ustawowe (kapitałowe) w wysokości sumy stopy referencyjnej NBP (0,1) i 3,5 punktów procentowych. Jednocześnie wartość maksymalna odsetek nie może przekraczać dwukrotności tej stawki. Analogicznie, jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie nie została określona inaczej, stronie uprawnionej należą się odsetki ustawowe w wysokości sumy stopy referencyjnej NBP (0,1) i 5,5 punktów procentowych. Jednocześnie wartość maksymalna odsetek za opóźnienie nie może przekraczać dwukrotności tej stawki.

Zatem od dnia 29 maja 2020 r. wartość odsetek wynosi odpowiednio:

  •  ustawowe (kapitałowe) – 3,60 %,
  •  maksymalne (kapitałowe) – 7,20 %.
  •  ustawowe za opóźnienie – 5,60 %,
  •  maksymalne za opóźnienie – 11,20 %.

Wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych pozostaje natomiast bez zmian i wynosi 11,50 %.

To kolejne obniżenie stopy referencyjnej NBP spowoduje korzystne dla kredytobiorców obniżenie oprocentowania kredytów i pożyczek. Obniżenie stopy referencyjnej będzie miało również negatywne skutki. W sytuacji, gdy dłużnik opóźnia się ze spłatą długu należne wierzycielom odsetki ulegną zmniejszeniu. Tym samym wysokość odsetek może przestać mobilizować dłużników do terminowej zapłaty.

 

Zobacz również: