WIĘCEJ SAMOZATRUDNIONYCH SKORZYSTA ZE ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK DO ZUS

22 maja 2020
WIĘCEJ SAMOZATRUDNIONYCH SKORZYSTA ZE ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK DO ZUS

Tarcza antykryzysowa 3.0. rozszerza grono przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia ze składek do ZUS o samozatrudnionego z przychodami powyżej 15.681 zł oraz dochodami do 7.000 zł oraz o samozatrudnionego korzystającego z tzw. ulgi na start.


Samozatrudniony z przychodami powyżej 15.681 zł oraz dochodami do 7.000 zł

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorca:

 • prowadzący pozarolniczą działalność,
 • opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 • jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
 • jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 681 ,
 • jeżeli dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 000 zł.

Wskazane wyżej warunki należy spełnić łącznie.

Jak uzyskać zwolnienie?

Przedsiębiorca składa odpowiedni wniosek. Jeżeli spełnia łącznie wszystkie wyżej wymienione przesłanki, ZUS zwalnia go z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na:

 • obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • wypadkowe,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
Przez jaki okres przysługuje zwolnienie?

Zwolnienie ze składek obejmuje okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

 

Samozatrudniony korzystający z tzw. ulgi na start

Kto może skorzystać?

Przedsiębiorca:

 • opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne,
 • który, prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
 • którego przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek
  a) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 681 zł albo
  b) był wyższy niż 681 zł, jednak dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.
Jak uzyskać zwolnienie?

Przedsiębiorca składa odpowiedni wniosek. Jeżeli spełnia łącznie wszystkie wyżej wymienione przesłanki, ZUS zwalnia go z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Przez jaki okres przysługuje zwolnienie?

Zwolnienie ze składek obejmuje okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.

 

 

Zobacz również: