PLANUJESZ REALIZACJĘ PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE? POZNAJ NOWE REGULACJE

23 kwietnia 2020
PLANUJESZ REALIZACJĘ PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE? POZNAJ NOWE REGULACJE

Od 18 kwietnia obowiązuje ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z realizacją i rozliczeniem programów operacyjnych. Nowe przepisy mają przeciwdziałać negatywnym wpływom wystąpienia koronawirusa na realizację projektów unijnych, jak również zapewnić możliwość realizacji kolejnych planowanych działań, w tym konkursów. Zamierzasz złożyć lub złożyłeś wniosek o dofinasowanie ze środków UE? Zapoznaj się ze szczegółami nowych regulacji.

Projekty, których dotyczy nowelizacja

Ustawa dotyczy projektów realizowanych w ramach:

 • programów operacyjnych, o których umowa w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Zakres czasowy

Ustawa ma moc wsteczną, obowiązuje od 1 lutego 2020 r. i, z pewnymi wyjątkami, stosowana będzie do 31 grudnia 2020 r.

          Rozwiązania ogólne

 1. Terminy na dokonanie poszczególnych czynności związanych z realizacją projektów unijnych mogą zostać w niezbędnym zakresie zmienione, przesunięte albo skrócone, z inicjatywy właściwej instytucji lub na wniosek beneficjenta.
 2. Uwaga na zmiany wytycznych! Wprowadzono możliwość dokonywania zmian wytycznych bez konieczności uprzedniego przekazania ich projektu do zaopiniowania. Oznacza to, że zmiany wytycznych mogą zostać wprowadzone znacznie szybciej. Warto więc śledzić je na bieżąco i weryfikować aktualną wersję na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 1. Obowiązywanie wytycznych w całości lub części może zostać zawieszone. Informacje
  o ewentualnym zawieszeniu całości lub części wytycznych publikowane są na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 

          Rozwiązania szczegółowe

 1. Możliwość aktualizacji harmonogramu naboru wniosków

W każdym czasie może zostać zaktualizowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie.

 1. Zmiana terminów

Nowa regulacja przewiduje możliwość zmiany szeregu terminów związanych ze składaniem i oceną wniosków o dofinansowanie, w szczególności:

 • skrócenie terminu na podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie, jednak nie bardziej niż do 5 dni,
 • terminów na składanie wniosków o dofinansowanie,
 • przedłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie, maksymalnie do 30 dni,
 • przedłużenie terminu na poprawienie oczywistej omyłki we wniosku o dofinansowanie, maksymalnie do 30 dni,
 • przedłużenie terminu odpowiednio na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek,
 • przedłużenie terminu na rozpatrzenie protestu, nie dłużej niż o 30 dni.
 1. Zmiany kryteriów wyboru projektów

Zatwierdzone kryteria wyboru projektów w każdym czasie mogą zostać zmienione, z uwzględnieniem jednak celów programu operacyjnego.

 1. Uznanie za złożony w terminie, wniosku o dofinansowanie złożonego po jego upływie

Właściwa instytucja może uznać wniosek o dofinansowanie złożony po terminie za złożony z zachowaniem terminu, w przypadku gdy:

 • uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynika bezpośrednio
  z wystąpienia COVID-19, oraz
 • opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni.

 

Zobacz również: