POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE ZAWIESZONE

20 kwietnia 2020
POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE ZAWIESZONE

Przepisy tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. wprowadziły zawieszenie terminów materialnych oraz procesowych w postępowaniu administracyjnym. Rozwiązanie to spowodowało znaczące utrudnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych, także tych niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanych, jak pozwolenie na użytkowanie.

Ogłoszona 16 kwietnia tzw. druga tarcza antykryzysowa wprowadziła szereg udogodnień w zakresie możliwości podejmowania czynności w postępowaniu administracyjnym. Uprościła między innymi, na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, procedurę dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Właściwy  art. 31zy1, ust. 1 stanowi, że „w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.19)) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”

 

Pozwolenie na użytkowanie zastąpione zawiadomieniem o zakończeniu budowy

Zgodnie z powyższym przepisem, na czas stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii, pozwolenia na użytkowanie zostaje zastąpione zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Użytkowanie obiektu budowlanego będzie możliwe, jeżeli organ nadzoru budowlanego po zakończeniu budowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu.

Wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie nowelizacji (tj. przed 17 kwietnia 2020 r.), jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy. Stosownie do art. 31zy1 ust. 2 specustawy, 14-dniowy termin do zgłoszenie sprzeciwu w stosunku do takich wniosków, liczy się od dnia wejścia w życie drugiej tarczy antykryzysowej, czyli od 17 kwietnia 2020 r.

Zobacz również: