NOWE ZASADY ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS

20 kwietnia 2020
NOWE ZASADY ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK ZUS

Nowelizacja tzw. Tarczy Antykryzysowej rozszerzyła zwolnienie ze składek ZUS na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące zwolnienia ze składek.

 

Kogo i w jakim zakresie obejmuje zwolnienie z nieopłaconych składek ZUS?

 

1. Zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych

Do świadczenia uprawniony jest podmiot , który był zgłoszony jako płatnik składek w następujących terminach:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.

Zwolnienie ze składek obejmuje:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres.

 

2. Zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych

 Do świadczenia uprawniony jest podmiot,  który był zgłoszony jako płatnik składek w następujących terminach:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.

 Zwolnienie ze składek obejmuje:

 • składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.
  w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych
  w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc
  . Rada Ministrów może przedłużyć ten okres.

 

3. Podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, tzw. „samozatrudniony”

 Do świadczenia uprawniony jest płatnik składek:

 • samozatrudniony” prowadzący pozarolniczą działalność, o której mowa w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, w szczególności prowadzący działalność gospodarczą,
 • opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 • jeżeli prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r.
 • jeżeli przychód z działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
  w gospodarce narodowej w 2020 r.

Zwolnienie ze składek obejmuje:

 • obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolneubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy ustalone od obowiązującej płatnika najniższej podstawy wymiaru tych składek,
 • składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wykazane w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Rada Ministrów może przedłużyć ten okres.

 

W jaki sposób można uzyskać świadczenie?

 

 • Wniosek należy złożyć do ZUS-u nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Wymagane elementy wniosku określają przepisy ustawy antykryzysowej.
 • Uzyskanie zwolnienia nie uchyla obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowych.

Uwaga! Opłacone składki za marzec 2020 r. są objęte zwolnieniem. Płatników zwalnia się
z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Czy zwolnienie ze składek ZUS stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

 

Jak wynika z art. 31zx tzw. ustawy antykryzysowej, przychody uzyskiwane z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W konsekwencji, korzyść która powstaje po stronie przedsiębiorcy w związku ze zwolnieniem z obowiązku opłacenia składek ZUS, jest neutralna podatkowo. Zarówno po stronie podatników PIT, jak i podatników CIT nie powstanie z tego tytułu podlegający opodatkowaniu przychód.

 

Zobacz również: