PODWÓJNA KARA ZA TEN SAM CZYN W WALCE Z KORONAWIRUSEM

17 kwietnia 2020
PODWÓJNA KARA ZA TEN SAM CZYN W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Za złamanie zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązujących w stanie epidemii wirusa COVID-19, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest dwukrotne ukaranie za ten sam czyn. Większość praktyków prawa jednomyślnie wskazuje, iż tego typu regulacje naruszają podstawowe zasady działania państwa prawa. Niemiej jednak, coraz częściej
pojawiają się przypadki podwójnego karania za to samo przewinienie.

NA CZYM POLEGA PODWÓJNE KARANIE?

Oprócz mandatu lub kary grzywny, nałożonej na podstawie Kodeksu Wykroczeń, bądź Kodeksu karnego, za naruszenie przepisów przeciwdziałania koronowirusowi, może zostać dodatkowo wymierzona kara administracyjna. Nakłada ją Inspektorat Sanitarny w formie decyzji administracyjnych w wysokości nawet 30.000 zł.  Decyzja jest natychmiast wykonalna, co oznacza, że karę należy zapłacić niezwłocznie po otrzymaniu decyzji. Złożenie ewentualnego odwołania nie wstrzymuje obowiązku zapłaty nałożonej kary.

PROCEDURA KARANIA

  • Policja, po stwierdzeniu naruszenia, może wystawić mandat karny kredytowany (płatny w terminie 7 dni),
  • sprawcy przysługuje prawo do odmowy przyjęcia mandatu, w takim wypadku, kierowany jest wniosek do Sądu o ukaranie,
  • Policja po interwencji zakończonej przyjęciem lub odmową przyjęcia mandatu, może ponadto skierować informację o naruszeniu do właściwego Inspektoratu Sanitarnego,
  • Inspektor Sanitarny po otrzymaniu informacji od Policji może obciążyć sprawę, w formie decyzji administracyjnej, karą pieniężną do 30.000 zł, której obowiązek zapłaty powstaje po wydaniu decyzji (rygor natychmiastowej wykonalności),
  • kwestionowanie zasadności nałożonej kary i ubieganie się o jej zwrot możliwe będzie dopiero na drodze sądowej poprzez odwołanie się od decyzji Inspektora Sanitarnego.

 

DOTYCHCZASOWA PRAKTYKA

Policja zawiadamia właściwego Inspektora Sanitarnego o stwierdzonym naruszeniu, najczęściej
w przypadku odmowy przyjęcia przez sprawcę mandatu karnego. Przyjęcie mandatu  zwiększa więc prawdopodobieństwo, że grzywna nałożona w tym trybie będzie jedyną. Nie mniej jednak, z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój sytuacji, praktyka ta może ulec zmianie
i przyjęcie mandatu karnego również może nie uchronić sprawcy od kary administracyjnej. Każdy przypadek naruszenia przepisów wymaga indywidualnej analizy.
Z uwagi na ograniczoną pracę sądów, pierwszych rozstrzygnięć, w zakresie oceny prawidłowości stosowania podwójnego karania, spodziewać należy się po ustaniu stanu epidemii.

 

Zobacz również: