NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA

NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA

Od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Wprowadzone rozwiązania mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Do zakrycia usta i nosa, mogą posłużyć części odzieży, jak na przykład szalik czy chusta, maski albo maseczki.

 

W jakich okolicznościach należy nosić osłonę ust i nosa?

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  1. na drogach i placach,
  2. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  3. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  4. na terenie nieruchomości wspólnych w ustawy o własności lokali.

Kto i kiedy jest zwolniony z obowiązku zakrywania ust i nosa ?

 • osoba poruszająca się samotnie samochodem lub w towarzystwie 1 osoby albo dziecka do ukończenia 4. roku życia,
 • dziecko do ukończenia 4. roku życia;
 • osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
 • osoba wykonująca czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe
  w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach),
  z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

UWAGA! Obowiązek zasłaniania twarzy w zakładach pracy dotyczy tych osób, które wykonują bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

 • kierujący środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność,
 • duchowny sprawujący kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.

 

Zobacz również: