Zmiany w działalności WSA w Białymstoku

Zmiany w działalności WSA w Białymstoku

Zmiany w działalności Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Białymstoku związane są  z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-Co V-2 (koronawirusem).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wprowadził następujące ograniczenia w swojej działalności:

 • odwołane zostały wszystkie terminy rozpraw. Sąd kontynuuje działalność orzeczniczą w trybie rozpoznawania sprawa na posiedzeniu niejawnym oraz w zakresie wyznaczonych przed datą 16 marca 2020 r. terminów ogłoszenia wyroków;
 • dodatkowo sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, na następujących warunkach:
  • po złożeniu przez stronę wniosku o skierowanie sprawy do rozpoznania w tym trybie, jeżeli żadna z pozostałych stron w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o złożeniu wniosku, nie zażąda przeprowadzenia rozprawy (sprawa w trybie uproszczonym przeprowadzana jest bowiem na posiedzeniu niejawnym),
  • wnioski o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym mogą być wysyłane pocztą na adres Sądu: Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-PAUP (o czym poniżej);
 • ograniczono pracę Biura Podawczego. Osobiste złożenie pisma nie jest możliwe. Pisma mogą być składane:
  • za pośrednictwem operatorów pocztowych (listem poleconym na ww. adres Sądu),
  • za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (ePUAP). W celu wniesienia pisma procesowego do sądu strona powinna posiadać konto na platformie e-PUAP. Instrukcja zakładania konta dostępna jest tutaj.

UWAGA
Pisma wysłane na adres elektroniczny sądu (adres e-mail), czyli z pominięciem platformy ePUAP, nie wywołują skutków prawnych związanych z wniesieniem pisma do Sądu.

 • wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Sądu. Kasy sądu zostały zamknięte dla interesantów;
 • wstrzymano przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej. Informacje można uzyskać wyłącznie telefonicznie pod numerem: 85 678 40 39 lub mailowo pod adresem informacja@bialystok.wsa.gov.pl;
 • wprowadzonono obowiązkowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Sądu;
 • wstrzymano udostępnianie akt w Czytelni Akt WSA w Białymstoku. Możliwy jest dostęp do akt w formie elektronicznej:
  •  poprzez „Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych” (Portal PASSA), tutaj;
  • po uprzednim złożeniu wniosku o udostępnienie akt drogą pocztową na ww. adres Sądu lub elektronicznie  – ePUAP. Akta zostaną udostępnione w terminie do 5 dni roboczych od prawidłowego złożenia wniosku. Udostępnione zostaną jedynie dokumenty sądowe, czyli wytworzone przez sąd oraz dokumenty, które do niego wpłynęły. Nie dotyczy to dokumentów załączonych do skargi inicjującej postępowanie sądowe.

   UWAGA! Korzystanie z portalu PASSA wymaga uprzedniego uwierzytelnienia. Do portalu  można się zalogować przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Informacje o bezpłatnym uzyskaniu profilu zaufanego dostępne są tutaj.

O istotnych zmianach w działaniu sądów w Białymstoku będziemy informować na bieżąco.

Zobacz również: