Zamówienia bagatelne zgodnie z nowym Pzp

20 stycznia 2020
Zamówienia bagatelne zgodnie z nowym Pzp

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych w ramach zamówień klasycznych wprowadza tzw. zamówienia bagatelne.

Zamówieniami bagatelnymi są zamówienia klasyczne, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest nie mniejsza niż 50.000,00 zł, lecz mniejsza niż 130.000,00 zł. Kwota ta dotyczy jednorazowego zakupu o wartości mieszczącej się w powyższym zakresie. W przypadku, gdy zamówienie spełnia wskazane warunki, do ich udzielenia będą miały zastosowanie niektóre przepisy prawa zamówień publicznych. 

Do zamówień bagatelnych stosować należy przepisy, dotyczące:

  • obowiązku sporządzania sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 82 pzp),
  • obowiązku publikacji ogłoszenia w Bazie Zamówień Publicznych (BZP) na stronie zamawiającego (art. art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 pzp) oraz
  • regulacje w zakresie szczegółów dotyczących ogłoszeń w BZP (art. 268 pzp, art. 269 ust. 1 pzp, art. 271 ust. 1 – 3 pzp, art. 272 pzp).

Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym zamawiający zamieszcza w BZP (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu) wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia.

Ustawodawca określił, że ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym ma zawierać informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia. Ogłoszenie zamieszczane w BZP musi zawierać także nazwę i adres zamawiającego oraz przedmiot zamówienia lub konkursu oraz inne informacje wskazane w rozporządzeniu wydanym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP.

Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach albo ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jednocześnie jeżeli zmiana taka jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian we wnioskach albo ofertach.

Zobacz również: