Nowe zasady obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę

20 stycznia 2020
Nowe zasady obliczania minimalnego wynagrodzenia za pracę

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie część zmian wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z nowelizacją dodatek stażowy został wyłączony z kategorii składników, które mają wpływ na ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  • dodatku za staż pracy.

Przez „dodatek za staż pracy” należy rozumieć dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Zmiana ma na celu zagwarantowanie pracownikom bardziej sprawiedliwego
i klarownego kształtu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawienie sytuacji materialnej pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Podkreślić jednocześnie należy, że składniki inne niż wymienione w omawianym przepisie, wlicza się do wysokości wynagrodzenia pracownika w celu ustalenia, czy otrzymuje minimalne wynagrodzenie.

Zobacz również: