Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

4 grudnia 2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) funkcjonuje od 13 października 2019 roku. Rejestr służy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

CRBR jest prowadzony na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.). Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

  • jawnych,
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.),
  • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Spółki prawa handlowego wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przed dniem 13 października 2019 roku na dokonanie zgłoszenia mają 6 miesięcy. W związku z tym podmioty już istniejące mają czas do 13 kwietnia 2020 roku na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Podmioty utworzone po 13 października 2019 roku na dokonanie zgłoszenia do CRBR mają 7 dni od dnia rejestracji. W przypadku zmiany danych w rejestrze obowiązuje ten sam termin. Spółka, która nie dopełniła obowiązku zgłoszenia informacji w terminie, podlega karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 złotych.

Zobacz również: