ZUS – nowe wzory formularzy już wkrótce?

22 października 2019
ZUS – nowe wzory formularzy już wkrótce?

Obecnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

Zmiana rozporządzenia jest podyktowana koniecznością dostosowania go do zmian wynikających z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i ustawy dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w zakresie dodania nowych bloków, czy też rozszerzenia opisów istniejących już bloków m.in. w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej, informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej, czy też imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA.

Celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie płatnikom składek prawidłowego wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, a tym samym prawidłowego zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania składek. Projekt aktualnie znajduje się na etapie opiniowania i uzgodnień. Przewidywanym terminem wejścia w życie regulacji jest 1 stycznia 2020 r.

Zobacz również: