Właściwość sądu – nowe regulacje

16 października 2019
Właściwość sądu – nowe regulacje

Co do zasady, zgodnie z art. 27 Kodeksu postępowania cywilnego, pozew wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (właściwość ogólna). W określonej kategorii spraw istnieje jednak możliwość wytoczenia powództwa również według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd określony w przepisach oddziału 2 Kodeksu postępowania cywilnego (właściwość przemienna).

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza nowe regulacje w zakresie właściwości przemiennej sądu, wskazując, iż w sprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz o roszczenie przeciwko bankowi wynikające z czynności bankowej sprawę można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

Wprowadzona została również zmiana w zakresie ustalania właściwości sądu przy dochodzeniu roszczeń z umów. Ustawodawca zdefiniował miejsce wykonania umowy, którym jest miejsce spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umów danego rodzaju, w szczególności w przypadku:

  • sprzedaży rzeczy ruchomych – miejsce, do którego rzeczy te zgodnie z umową zostały lub miały zostać dostarczone,
  • świadczenia usług – miejsce, w którym usługi zgodnie z umową były lub miały być świadczone.

Zgodnie z wprowadzonym art. 31 § 2 przepisów o właściwości przemiennej nie stosuje się w sprawach przeciwko konsumentom. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 7 listopada 2019 r.

Zobacz również: