Odrzucenie oferty z uwagi na rażąco niską cenę wyłącznie po umożliwieniu wykonawcy złożenia wyjaśnień

Odrzucenie oferty z uwagi na rażąco niską cenę wyłącznie po umożliwieniu wykonawcy złożenia wyjaśnień

Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma możliwość badania, czy zaoferowana cena lub koszt bądź ich istotne części składowe są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w szczególności ma uprawnienie (a w przypadkach określonych w prawie zamówień publicznych – obowiązek), wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

W dniu 16 maja 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok, w którym wskazała, że nie jest dopuszczalne automatyczne odrzucenie oferty wykonawcy z powodu rażąco niskiej ceny, bez umożliwienia mu uprzedniego złożenia wyjaśnień (KIO 725/19).

W przedmiotowej sprawie odwołujący zarzucił zamawiającemu m.in. że ten bezprawnie zaniechał odrzucenia ofert wykonawców pomimo, iż zawierały one rażąco niską cenę. Zamawiający nie wezwał jednak uprzednio wykonawców, których ofert dotyczyły zarzuty postawione w odwołaniu, do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny. Krajowa Izba Odwoławcza, oddalając odwołanie, podkreśliła, że nie jest dopuszczalne automatyczne odrzucenie oferty wykonawcy z powodu ceny rażąco niskiej bez umożliwienia mu uprzedniego złożenia wyjaśnień. Tym samym nie jest możliwe odrzucenie oferty wykonawcy, który nie został wzywany do złożenia wyjaśnień.

Zobacz również: